Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Έτους 2020-2021 με Ελλείποντα – Ελλιπή Δικαιολογητικά

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από τις αρμόδιες προς τούτο επιτροπές, ανακοινώνει κατάσταση υποψηφίων κατά Α/Α Αίτησης, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη ΔΑΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: b1_com.dae@haf.gr), τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132 – 2133 – 2134 – 2135, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 15:00).

Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Έτους 2020-2021 με Ελλείποντα – Ελλιπή Δικαιολογητικά