Επίδοση Ξιφών Αξιωματικών

Η Πολεμική Αεροπορία προέβη στην σύναψη Σύμβασης προμήθειας δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (2.650) ξιφών, η υλοποίηση της οποίας είναι σε εξέλιξη.

Άμεσα και έως το τέλος Οκτωβρίου θα επιδοθούν από τις Μονάδες, με βάση τη σειρά αρχαιότητας, χίλια οκτακόσια (1800) ξίφη σε δικαιούχους Αξιωματικούς.

Επιπλέον, τριακόσια οκτώ (308) ξίφη θα αποδοθούν στην Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας για απονομή τους σε απόστρατους Αξιωματικούς