Μετάταξη Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, Εθελοντών-Εθελοντριών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών ΠΑ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προκηρύσσει τη μετάταξη Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, Εθελοντών-Εθελοντριών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) για το έτος 2020 και συγκεκριμένα:

Τη μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της ΠΑ αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

Τη μετάταξη στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) της ΠΑ, πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή κατόχων ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη ενενήντα εννέα (99) κενών οργανικών θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης και τεσσάρων (4) θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία-Σμηνία και πέντε (5) Επισμηνία στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης.

Οι επιθυμούντες μετάταξη, να υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 στη Μονάδα που υπηρετούν σχετική αίτηση, για μία μόνο ειδικότητα, στην οποία να επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.