Προκήρυξη Πλήρωσης Διακοσίων Ογδόντα (280) Θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΞΑ6-ΡΑΠ

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr.