Αποτελέσματα Διαγωνισμού Κατάταξης ΕΠ.ΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία, έτους 2021

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, μετά την ολοκλήρωση όλων των φάσεων του διαγωνισμού για την κατάταξη των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των επιμέρους αρμοδίων Επιτροπών του Συμβουλίου Επιλογής, καθώς και τις αποφάσεις επί των αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2690/99 (Α΄ 45),

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

τους κυρωμένους πίνακες τελικών αποτελεσμάτων «Επιτυχόντων», «Επιλαχόντων» υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ ανά ειδικότητα και με απόλυτη σειρά βαθμολογίας, καθώς και τον πίνακα «Αποτυχόντων στις Ψυχοτεχνικές ή Υγειονομικές Εξετάσεις ή Αθλητικές Δοκιμασίες» υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ ανά ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται σε ποιούς από τους παραπάνω πίνακες περιλαμβάνονται, πληκτρολογώντας Ctrl και F και τον προσωπικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (π.χ. Ctrl και F 43673).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν για κατάταξη σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για την κάλυψη των κενών θέσεων, όσων δεν καταταγούν ή αποχωρήσουν πριν από την ορκωμοσία, θα κληθούν για κατάταξη ισάριθμοι από τους επιλαχόντες υποψήφιους, κατά σειρά επιτυχίας στην ειδικότητά τους.