Κατάθεση Δικαιολογητικών Επιτυχόντων Μαθητών στη Σχολή Ικάρων

Σύμφωνα με το Παράρτημα “Ζ” της Φ.337/8/332777/Σ.3293/Αρ.Εγκ.19/14-05-21/ΓΕΕΘΑ/Β2/1 Προκήρυξης Διαγωνισμού Σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 και προς διευκόλυνση του ελέγχου των δικαιολογητικών, παρακαλούνται οι επιτυχόντες προς κατάταξη στη Σχολή Ικάρων (αφορά μόνο τους Έλληνες/ίδες) να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας της Σχολής Ικάρων, στο πεδίο με την ένδειξη “Κατάθεση Δικαιολογητικών Επιτυχόντων”, προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να μεταφορτώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν την ημερομηνία κατάταξής τους στη Σχολή, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Απολυτήριο Λυκείου.
 2. Βεβαίωση Διαγραφής από ΑΕΙ/ΤΕΙ που είναι εγγεγραμμένοι ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή εκδοθείσα από το www.gov.gr (στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται θεώρηση).
 3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 4. Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 5. Βεβαίωση Διαγραφής από προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα ή βεβαίωση παράδοσης του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι έχει γίνει αίτηση διαγραφής και εκκρεμεί η έκδοση βεβαίωσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή εκδοθείσα από το www.gov.gr (στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται θεώρηση).
 6. Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) με πρώτο/η ή μοναδικό/ή δικαιούχο τον/την επιτυχόντα/ούσα.
 7. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ή Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (εφόσον υπάρχει).
 8. Μεταφρασμένο και επικυρωμένο πτυχίο Αγγλικών.
 9. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (και οι 2 όψεις σε μία σελίδα PDF).
 10. Πιστοποιητικό Γέννησης.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 περί κατοχής ή μη κατοχής διαβατηρίου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή εκδοθείσα από το www.gov.gr (στην περίπτωση αυτή δε χρειάζεται θεώρηση).
 12. Δελτίο Απογραφής ή Αριθμός Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ) μόνο για άρρενες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Τα αρχεία που μεταφορτώνονται θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα (και όχι φωτογραφία), ευκρινή, σε μορφή PDF και το μέγεθος κάθε αρχείου να μην υπερβαίνει τα 5 MB.
 • Εάν κάποιος/α επιτυχών/ούσα δε δύναται να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή την ημέρα της κατάταξης.
 • Εάν κάποιος/α επιτυχών/ούσα έχει μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μόνο ένα μέρος των δικαιολογητικών, υποχρεούται να προσκομίσει τα υπόλοιπα σε έντυπη μορφή την ημέρα της κατάταξης.
 • Όλοι οι επιτυχόντες/ούσες για κατάταξη, υποχρεούνται την ημέρα της κατάταξης να έχουν μαζί τους το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, το Διαβατήριο (όσοι διαθέτουν) και το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (όσοι διαθέτουν).
 • Για τους/τις Έλληνες/ίδες Εξωτερικού, τους/τις Έλληνες/ίδες που κατάγονται από την αλλοδαπή χωρίς ελληνική ιθαγένεια και όσους επιτυχόντες υπηρετούν ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις, υποχρεούνται την ημέρα της κατάταξης να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή τα επιπλέον δικαιολογητικά που ορίζονται για την κατηγορία τους στην Προκήρυξη.

Σύνδεσμος: Κατάθεση Δικαιολογητικών Επιτυχόντων Σχολής Ικάρων