Οριστικοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι οι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021-2022, που κυρώθηκαν με την απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ και αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΨΙΑΛ6-Τ6Ρ, ορίζονται ως ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ, πλην των πινάκων της ενότητας “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ”.