Οριστικοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι οι Τροποποιημένοι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021-2022, που κυρώθηκαν με απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ και αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΨΦ7Θ6-ΘΝ8, οι οποίοι αφορούν στην ενότητα μαθημάτων «Οικονομικές Επιστήμες», ορίζονται ως ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ.