Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Έτους 2022-2023 με Ελλείποντα – Ελλιπή Δικαιολογητικά

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από τις αρμόδιες προς τούτο
επιτροπές, ανακοινώνει κατάσταση υποψηφίων κατά Α/Α Αίτησης, τα δικαιολογητικά
των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη ΔΑΕ μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): b1_com.dae@haf.gr τα ελλείποντα – ελλιπή
δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:59.

Τα ελλιπή δικαιολογητικά που θα επισυνάπτονται πρέπει να είναι ευκρινή, σε
μορφή PDF και το μέγεθος του κάθε δικαιολογητικού να μην υπερβαίνει τα 2MB. Στο
θέμα του email θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α/Α Αίτησης και το
Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να
επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132-2133-2134, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (07:30 – 14:30).

Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Έτους 2022-2023 με Ελλείποντα – Ελλιπή Δικαιολογητικά