Προκήρυξη Πλήρωσης Διακοσίων Ογδόντα Μίας (281) Θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία Έτους 2022

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση διακοσίων ογδόντα μίας (281) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στην Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων, Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών στις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (HELPDESK): 2106592408 και 2106592411