Διαγωνισμός Επιλογής Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν. 3648/08, ΑΡ. 11, ΠΑΡ. 1Γ (Έλληνες Εξωτερικού)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, ανακοινώνει κατάσταση υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στην ΔΑΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): b1_com.dae@haf.gr, τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132-2133-2134-2135, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 14:00).