Πρόσκληση Στρατευσίμων 2023 Α΄ ΕΣΣΟ της Πολεμικής Αεροπορίας

Οι καλούμενοι για κατάταξη με την 2023 Α΄ ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος 2023), σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας (πχ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία πλοίων, κλπ), αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζόμενη στο Σημείωμα Κατάταξής τους ημερομηνία, οφείλουν να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.