Ενημέρωση για τις Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών Φορολογικού Έτους 2022

Από το Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας γνωρίζεται ότι, οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2022 σε ηλεκτρονική μορφή για όλο το προσωπικό που έλαβε πάσης φύσεως αποδοχές από την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΠΑ, ενώ η πρόσβαση στη βεβαίωση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων στην εξής διαδρομή: www.haf.gr → Διαδικτυακές Υπηρεσίες → Μισθοδοσία Προσωπικού (pay.haf.gr) → Βεβαιώσεις Αποδοχών.

Τα στοιχεία των υπόψη βεβαιώσεων αποδοχών έχουν ήδη αποσταλεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο myAADE, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην αρ. πρωτ. Α.1006/2023 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αιτήματα για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες οικονομικές Μονάδες υπαγωγής του μισθοδοτούμενου προσωπικού, με μέριμνα αυτού, όπου παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες.