Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο ΜΤΑ

Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο ΜΤΑ