Οδηγίες Υποβολής Προσφορών

Η Πολεμική Αεροπορία φιλοξενεί στην παρούσα ιστοσελίδα προσφορές που απευθύνονται ειδικά στο προσωπικό της. Προκειμένου να περιληφθεί στον εν λόγω χώρο κάποια προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

  • Επωνυμία εταιρίας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ιστότοπος, e-mail)
  • Περιγραφή προσφερόμενου είδους (αγαθού – υπηρεσίας)
  • Σαφή καθορισμό της προσφερόμενης τιμής
  • Περιοχή για την οποία ισχύει η προσφορά
  • Περίοδο ισχύος της προσφοράς, με σαφή ημερομηνία λήξης και ελάχιστη διάρκεια τον ένα μήνα.

Η προσφορά πρέπει να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf ή .doc) στο e-mail: pr.hafgs@haf.gr

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η ανάρτηση μίας (1) μόνο προσφοράς ανά εταιρία, ανά είδος.

*Οι πάροχοι των προσφορών διατηρούν την ευθύνη για την εγκυρότητά τους και για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις αυτών. Η ΠΑ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των αναρτημένων πληροφοριών.