Εκπαίδευση – Γενικά

 Σχολή Ικάρων 

Μενού

Εκπαίδευση – Γενικά

Σκοπός

Σκοπός της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) είναι :

 • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της Αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
 • Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
 • Να διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις.

Η διάρκεια φοίτησης στη ΣΙ είναι τουλάχιστον τετραετής.

Η Εκπαίδευση στη ΣΙ κατανέμεται σε Εκπαιδευτικά έτη. Κάθε Εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΙ Το Ακαδημαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια με το Εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα.

Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του Εκπαιδευτικού Έτους – Ακαδημαϊκών Εξαμήνων.

Κάθε Ακαδημαϊκό Εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το προσωπικό του Α.Σ.Ε.Ι, αποτελείται από:

 • Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό  (Δ.Ε.Π.)
 • Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό  (Σ.Δ.Π.)
 • Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
 • Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό  (Ε.Τ.Ε.Π.)
 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση  (Ε.Π.Σ.)

Το Δ.Ε.Π, ασκεί το διδακτικό και ερευνητικό έργο και αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι πλήρους απασχόλησης.

Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) αποτελείται από Αξιωματικούς, εν ενεργεία ή αποστρατεία, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος ή των Σωμάτων Ασφαλείας, που είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίων, ασκεί διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών. Η κατάληψη των θέσεων Σ.Δ.Π. γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γ.Ε. ύστερα από πρόταση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι.

Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο στα Α.Σ.Ε.Ι., συνδράμουν γενικά στα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου και διακρίνονται σε δύο κλάδους.

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αποτελεσματική επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Α.Σ.Ε.Ι.

Η κάλυψη του διδακτικού – ερευνητικού έργου στις περιπτώσεις: (α) που δεν επαρκεί το προβλεπόμενο στον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. Διδακτικό – Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή (β) απουσιάζουν μέλη αυτού ή (γ) δεν έχουν πληρωθεί θέσεις προσωπικού, μπορεί να γίνει με πρόσκληση ή πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω κατηγοριών :

 • Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή καθηγητών άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων προσόντων, με ετήσια σύμβαση.
 • Διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980.

Στη Σχολή Ικάρων λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση παρέχεται από τους Τομείς με γνωστικά αντικείμενα και Εργαστήρια. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

Οι ΤΟΜΕΙΣ της Σχολής Ικάρων είναι :

 • ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΗΣΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμήματα – Κατευθύνσεις

Για την εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, η Σχολή Ικάρων λειτουργεί το Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

 • Ιπταμένων
 • Μηχανικών
 • Ελεγκτών Αεράμυνας (στην οποία μετατάσσονται και οι Ίκαροι Κατεύθυνσης Ιπταμένων σε περίπτωση απώλειας της Πτητικής τους Ικανότητας στο 2ο ή 3ο έτος σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της ΣΙ και τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας)

Η Κατεύθυνση μετά το 1ο ή το 2ο έτος, δύναται να παρέχει Ειδικεύσεις με κατάλληλο Πρόγραμμα Σπουδών, οι οποίες άπτονται αναγνωρισμένου επιστημονικού αντικειμένου.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δημιουργούνται, τροποποιούνται ή καταργούνται Ειδικεύσεις, κατόπιν εισήγησης του Α.Α.Σ.

 

Μαθήματα

Στόχος της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι να δώσει στους Ικάρους γνώσεις Πανεπιστημιακού επιπέδου, στον τομέα της ειδικότητας τους.

Το είδος των μαθημάτων και άλλες δραστηριότητες των Ικάρων που έχουν σχέση με την ευρύτερη ακαδημαϊκή τους Εκπαίδευση είναι :

Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης – Κατεύθυνσης – Ειδίκευσης

Τα μαθήματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης αφορούν στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα ΑΣΕΙ και υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των Ικάρων με σκοπό την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση στην κατεύθυνση-ειδικότητα της επιλογής τους.

Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, η εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας, η ανάπτυξη της υπακοής και του αυτοσεβασμού καθώς και των διανοητικών, ψυχικών και σωματικών προσόντων των Ικάρων. Με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης αποσκοπεί στην εμπέδωση των αρχών ηγεσίας, την καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, την άσκηση στη φιλοπατρία, τη δικαιοσύνη και τις λοιπές ηθικές αρχές, ώστε να καταστεί ο Ίκαρος υψηλόφρων Αξιωματικός και ικανός ηγέτης. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

Πτητικής Εκπαίδευσης

Σκοπός της Πτητικής Εκπαίδευσης είναι η απόδοση στην ΠΑ Αξιωματικών Κατεύθυνσης Ιπταμένων, ικανών με το πέρας της, για την περαιτέρω επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ΠΑ Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με διατιθέμενα πτητικά μέσα. Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε στάδια. Τα στάδια, ο σκοπός και οι ώρες εκάστου σταδίου, καθορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης

Οι Ίκαροι παρακολουθούν διαλέξεις διαρκείας 50 ωρών που πραγματοποιούνται μετά το πέρας των εξετάσεων Β’ εξαμήνου κατά τον μήνα Ιούνιο στους 4εις Ικάρους. Επιπλέον διαλέξεις Γενικής Μορφώσεως δίνονται στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους για όλους τους Ικάρους. απογευματινές ώρες μία (1) έως δύο (2) φορές την εβδομάδα από διακεκριμένους διαλέκτες, με βάση μηνιαίο προγραμματισμό που εγκρίνεται από τη ΣΙ

Φυσική Αγωγή

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης και τη ψυχική τους αντοχή σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες,  στερήσεις και κακουχίες, τόσο σε καιρό ειρήνης, όσο και σε καιρό έντασης ή πολέμου, όπως απαιτεί το πρότυπο του αποφοίτου της Σχολής Ικάρων. Επιπλέον, σκοπός είναι η βελτίωση των επιμέρους κινητικών δεξιοτήτων τους, η μύηση του Ικάρου στην δια βίου ενασχόληση με την άθληση και την ευρύτερη άσκηση, καθώς και η παροχή γνώσεων που αφορούν στην ανθρώπινη φυσιολογία και τη σωματική υγεία. Με τον Αθλητισμό αναπτύσσονται, εκτός των άλλων, η πίστη στο σκοπό, η μαχητικότητα, η ομαδικότητα, η ευγενής άμιλλα και γενικά στοιχεία που άπτονται της Στρατιωτικής Αγωγής. Η Φυσική Αγωγή, θεωρητική και πρακτική παρέχεται από τον αρμόδιο Τομέα της Προεδρείας Ακαδημαϊκών Θεμάτων βάσει ενός δυναμικού και ρεαλιστικού προγράμματος. Η Φυσική Κατάσταση των Ικάρων αναπτύσσεται και διατηρείται με περιοδική εξάσκηση καθ’ όλο το χρόνο παραμονής του Ικάρου εντός της Σχολής. Η φυσική κατάσταση αξιολογείται ατομικά και η βαθμολογία που εξάγεται συμβάλλει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για το έτος.

Διπλωματική Εργασία

Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών, οι Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων – Ειδικεύσεων εκπονούν Διπλωματική εργασία. Η Διπλωματική εργασία είναι θεωρητική ή και πειραματική ερευνητική εργασία, σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της ΠΑ

Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Κατά την διάρκεια σπουδών των Ικάρων προβλέπεται η εκτέλεση εκπαιδευτικών Ταξιδιών χωρίς Βαθμολογία. Η ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ μέσω της ΣΜΑΕΚ προγραμματίζει και εκτελεί επ’ ωφελεία των Ικάρων (κυρίως της 4ης τάξεως) εκπαιδευτικά ταξίδια μίας, δύο ή και τριών ημερών εντός της χώρας, συνδυάζοντας υπηρεσιακές, εθνικές και κοινωνικές ενημερώσεις και δραστηριότητες των Ικάρων. Παράλληλα προγραμματίζεται και ένα ταξίδι 5 – 7 ημερών στο εξωτερικό, όπου τα οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Εκτός των παραπάνω εκτελούνται και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μονάδες του ΑΤΑ, σε Μονάδες της ΔΑΥ, αλλά και σε πολιτικούς φορείς. Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις εκτελούνται στα πλαίσια των διδασκομένων μαθημάτων με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης μετά από πρόταση των καθηγητών – Στρατιωτικών Εκπαιδευτών και την τελική εισήγηση των εποπτών ειδικοτήτων.

Βασικά Στοιχεία Κανονισμού

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, είναι υποχρεωτική για τους Ικάρους.

Δεν επιτρέπεται σε Ίκαρο για οποιονδήποτε λόγο να χάσει περισσότερο από έναν χρόνο στη διάρκεια της φοίτησης (υπό την έννοια της προαγωγής στην επόμενη τάξη). Απώλεια έτους από Ίκαρο λόγω πτητικής ανεπάρκειας δεν υπολογίζεται. Διαφορετικά απομακρύνεται από τη Σχολή αυτεπάγγελτα.

Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το Τμήμα αυτό λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του  αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου, με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται.

Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2° ή στο 3° έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.