Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

 Σχολή Ικάρων 

Μενού

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Σκοπός

Σκοπός της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι να παρέχει πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση, καθώς και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της Σ.Ι.  Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε ως Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στη στρατηγική, την επιστήμη και την τεχνολογία.

Λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων και διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων του όπλου, η Σχολή έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των Ικάρων, όλων των  τμημάτων-κατευθύνσεων.

Ο Διοικητής της Σμηναρχίας Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΣΜΑΕΚ.), που φέρει το βαθμό του Σμηνάρχου, είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σχολής (Καθηγητής), για την εκπόνηση, το συντονισμό και την υλοποίηση όλων των εβδομαδιαίων προγραμμάτων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, ενώ ο τελικός έλεγχος γίνεται από τη Διοίκηση της Σχολής. Αυτό γίνεται για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Σχολής, κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο και μέχρι την έκδοση του σχετικού Π.Δ. “Περί Οργανισμού της Σχολής Ικάρων” αφού η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση σύμφωνα με το Ν.3187/03 διευθύνεται, εποπτεύεται και συντονίζεται από τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σχολής.

Στόχος της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι να δώσει στους Ικάρους γνώσεις Πανεπιστημιακού επιπέδου, στον Τομέα της ειδικότητάς τους. Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται στην τάξη με τη διδασκαλία μαθημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου, με την πρακτική εκπαίδευση στα Εργαστήρια της Σχολής, με την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, με το διατιθέμενο χρόνο μελέτης, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς επίσης  με την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών από τους Τεταρτοετείς Ικάρους, συμπληρώνεται δε με σειρά Διαλέξεων Γενικής Μόρφωσης.

Διδασκόμενη Ύλη

Τα διδασκόμενα μαθήματα στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, καθορισμένα με νόμο του κράτους, διακρίνονται σε τρεις (3) κύριες κατηγορίες : Ειδίκευσης,  Κοινωνικά,  Στρατιωτικά. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών  (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Όλα τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με τα προγράμματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν εκπονηθεί με βάση τις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, εξασφαλίζουν την παροχή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ισότιμης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και χορηγώντας  ισότιμα πτυχία με αυτά του πανεπιστημιακού επιπέδου. Γι’ αυτό και η Σχολή Ικάρων συμπεριλαμβάνεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ως Α.Σ.Ε.Ι.

Πέραν των μαθημάτων, η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, καθώς και του αναλυτικού και ερευνητικού πνεύματος έτσι ώστε οι μελλοντικοί Αξιωματικοί της Π.Α. να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στη σύγχρονη στρατηγική, την επιστήμη και την τεχνολογία. Με αυτόν τον τρόπο οι Ίκαροι αποκτούν όλα τα εφόδια που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση με επιτυχία της αποστολής του Αξιωματικού.

Η διδασκόμενη ύλη κατά ειδικότητα είναι η παρακάτω:

 • Ιπτάμενοι
 • Ελεγκτές Αεράμυνας
 • Μηχανικοί Αεροσκαφών
 • Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικοί
 • Μηχανικοί Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

Μέσα Υποστήριξης

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, η Σχολή διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις και μέσα υποστήριξης :

Αίθουσες Διδασκαλίας

27 αίθουσες διδασκαλίας, υποστηριζόμενες από σύγχρονα εποπτικά μέσα που εξασφαλίζουν όλες τις προϋποθέσεις μάθησης Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και μπορούν να αποδώσουν έργο εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Τα εργαστήρια που υπάρχουν στη Σχολή κατά τομέα είναι τα παρακάτω :

 1. Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
  • Εργομετρίας
  • Ξένων Γλωσσών
 2. Τομέας Μαθηματικών – Φυσικών Επιστημών
  • Φυσικής
 3. Τομέας Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης
  • Μηχανικής Ρευστών
  • Αεροδυναμικής
 4. Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής
  • Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας
  • Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών
  • Συστημάτων Παραγωγής
 5. Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών – Έργων Υποδομών
  • Αντοχής Υλικών
  • Αεροναυπηγικής
  • Οπλισμένου Σκυροδέματος
 6. Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων
  • Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων
  • Καυσίμων – Λιπαντικών
 7. Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
  • Ηλεκτρικών Μηχανών
  • Ηλεκτρονικής
  • Τηλεπικοινωνιών
 8. Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών
  • Μικροεπεξεργαστών & Δικτύων Υπολογιστών
 9. Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων
  • Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αεροσκαφών
  • Πολεμικών Παιγνίων

Βιβλιοθήκη

Η ύπαρξη της στοχεύει στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ικάρων, την προαγωγή της γενικής τους μόρφωσης αλλά και την ψυχαγωγία τους, ενώ για το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελεί σημαντική επικουρία. Η βιβλιοθήκη διαθέτει τίτλους βιβλίων ποικίλου περιεχομένου και παράλληλα δέχεται τη συνδρομή από ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά.