Συχνές Ερωτήσεις

 Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων 

Μενού

Συχνές Ερωτήσεις

Εδρα της ΣΙΡ

Η Σχολή έχει έδρα την 123 ΠΤΕ (Δεκέλεια)

Επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΙΡ

Η ΣΙΡ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Διάρκεια Φοιτήσεως Και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής Μετά Την Αποφοίτηση

Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις της ΠΑ είναι 5 χρόνια.

Ειδικότητες Και Χρόνος Εντάξεως Σε Αυτές

Μετά την κατάταξη τους εντάσσονται στην ειδικότητα του Ραδιοναυτίλου.

Γενικά Θέματα Παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως Και Ευκολιών Στη Σχολή

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική.

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Βαθμός αποφοίτησης

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία. Οι αποφοιτούντες Σμηνίες τοποθετούνται υποχρεωτικά στην ΑΒ Ελευσίνας, σε μοίρα μεταφορικών αεροσκαφών ως μέλη πληρώματος.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι :

  • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
  • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το Βαθμό του Αντισμηνάρχου ή του Σμηνάρχου εφόσον είναι απόφοιτοι Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης.