Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Μενού

1. Στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση υπάγονται όλα τα μαθήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα και εργαστηριακών ασκήσεων, τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά όλες τις πτυχές της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις.

2. Οι επιτυχόντες, μετά την κατάταξή τους στη Σχολήκαι πριν από την ορκωμοσία τους ως Δοκίμων, κατανέμονται, πρώτα ποσοτικά και έπειτα ονομαστικά, σε ειδικότητες. Η ποσοτική κατανομή σε συγκεκριμένη ειδικότητα καθορίζεται από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

3. Στη ΣΜΥΑ λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις με τις συναφείς με αυτές ειδικότητες :

α. Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:

(1) Μηχανοσυνθέτης

(2) Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων

(3) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών

(4) Ηλεκτρολόγος

(5) Γενικός Οπλουργός

(6) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

(7) Πληροφορικής

β. Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης:

(1) Ραδιοναυτίλος

(2) Ελεγκτής Αναχαίτισης

(3) Αμύνης Αεροδρομίων

(4) Μετεωρολόγος

(5) Πληροφοριών

γ. Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης:

(1) Στρατολόγος

(2) Ταμιακός

(3) Γενικός Υλικονόμος

4. Τα αντικείμενα ενασχόλησης των Υπαξιωματικών άπτονται των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν και την κάλυψη των οργανικών θέσεων στις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Αναλυτικά για κάθε ειδικότητα παρατίθενται τα αντικείμενα εργασίας και οι απαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να διαθέτει. Πέραν όμως των ειδικών γνώσεων, απαιτούνται οι γενικές γνώσεις που απαιτούνται αφενός για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων ειδικότητας αλλά και για τη λειτουργία του ως Υπαξιωματικός εντός της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι παρεχόμενες γνώσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

α. Ηγετική Διοικητική Οργάνωση

β. Ποιότητα Ασφάλεια Υγιεινή Προστασία Περιβάλλοντος

γ. Αρχές Πληροφορικής

δ. Ανθρωπιστικές Σπουδές

5. Το Γενικό Πρόγραμμα Κοινών Μαθημάτων έχει σχεδιαστεί για την παροχή των βασικών απαιτούμενων γνώσεων για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων ειδικότητας και γενικών γνώσεων και περιλαμβάνει τα κοινά μαθήματα και τα μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικότητες

1.    Μηχανοσυνθέτης
2.    Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων
3.    Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
4.    Ηλεκτρολόγος
5.    Γενικός Οπλουργός
6.    Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
7.    Πληροφορικής
8.    Ελεγκτής Αναχαίτισης
9.    Αμύνης Αεροδρομίων
10.  Μετεωρολόγος
11.  Πληροφοριών
12.  Στρατολόγος
13.  Ταμιακός
14.  Γενικός Υλικονόμος