Συχνές Ερωτήσεις

Μενού

1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών

2. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη ΣΜΥΑ, γίνεται με το ισχύον σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό των εισακτέων στη Σχολή και εκδίδει την εγκύκλιο για την εισαγωγή σπουδαστών στη ΣΜΥΑ, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα Λύκεια της χώρας, καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

4. Για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται και η επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται με μέριμνα της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) και υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα, που περιλαμβάνει ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

5. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δεν έχουν συναγωνιστικό χαρακτήρα, όπως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά απαιτούν από τον υποψήφιο να συγκεντρώσει ένα ελάχιστο αριθμό προσόντων που προβλέπονται για την κάθε δοκιμασία ξεχωριστά. Μετά το πέρας των παραπάνω δοκιμασιών συντάσσονται από το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων της ΔΑΕ οι πίνακες των επιτυχόντων στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίοι αποστέλλονται στο Γενικό Επιτελέιο Αεροπορίας και στο Υπουργείο Παιδείας.

6. Η ΔΑΕ σύμφωνα με τους Πίνακες επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλεί τους επιτυχόντες να καταταγούν στην Σχολή σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

7. Οι μαθητές των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

8. Στους Δοκίμους χορηγείται κανονική άδεια σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα.

9. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.