Εκπαίδευση

Μενού

Γενικά

Η εκπαίδευση αποτελεί τη βασική αποστολή της Σχολής και συνίσταται στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι ικανοί να φέρουν με επιτυχία σε πέρας την αποστολή τους ως μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι τρία (3) χρόνια και αποτελείται από τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε : ΑκαδημαϊκήΣτρατιωτικήΑθλητική.

Με την κατάταξη των μαθητών στην Σχολή εφαρμόζεται Πρόγραμμα Βασικής Στρατιωτικής εκπαίδευσης (ΒΣΕ) με σκοπό να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του Δοκίμου σε αξιόμαχο Υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και Ειδικό πρόγραμμα Αθλητικής εκπαίδευσης (ΑΕ) με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής διάπλασης του Δοκίμου.

Μετά την ολοκλήρωση της ΒΣΕ και την ορκωμοσία των Δοκίμων, αρχίζει η Ακαδημαϊκή, η Στρατιωτική και η Αθλητική εκπαίδευση που διαρκεί όσο και η φοίτηση στη Σχολή. Η  Ακαδημαϊκή εκπαίδευση διεξάγεται το πρωί και έχει διάρκεια έξι (6) εκπαιδευτικές ώρες. Η Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα και έχει διάρκεια δύο (2) εκπαιδευτικών ωρών. Η Αθλητική εκπαίδευση διεξάγεται δύο (2) ημέρες την εβδομάδα διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ωρών ημερησίως

Καθημερινά στο ημερήσιο πρόγραμμα των κινήσεων της Σχολής, υπάρχουν και ώρες υποχρεωτικής και προαιρετικής μελέτης. Επιπλέον των μαθημάτων εκτελούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια και διαλέξεις με θέματα εθνικού, στρατιωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από:

 • Καθηγητές που είναι κάτοχοι Πτυχίων Ανώτατης & Ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και Μεταπτυχιακών Τίτλων σπουδών (Masters και Διδακτορικών).
 • Στρατιωτικούς εκπαιδευτές που υπηρετούν στη σχολή ή σε άλλες μονάδες της Π.Α. (για τα μαθήματα ειδικότητας) είναι κάτοχοι Πτυχίου ή απόφοιτοι στης Σχολής ή Ανώτατων Σχολών, Σχολείων Εξωτερικού ή Εσωτερικού της Πολεμικής Αεροπορίας και απαραίτητα απόφοιτοι του Σχολείου Εκπαιδευτών της ΠΑ.

Ειδικότητες

Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) παρέχει στους σπουδαστές της την δυνατότητα επιλογής εννέα (9) Ειδικοτήτων κατά την φοίτησή τους στην Σχολή.

Οι ειδικότητες  καθορίζονται κάθε έτος ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Για τον διαχωρισμό των Δοκίμων σε ειδικότητες λαμβάνονται υπόψη:

 • Η σειρά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις
 • Οι ανάγκες της Υπηρεσίας
 • Η επιθυμία των Δοκίμων
 • Οι διαδικασίες του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής.

Η επιλογή της ειδικότητος αποτελεί μια δίκαιη, ανεπηρέαστη και διάφανη διαδικασία παρουσία των Δοκίμων, σύμφωνα με την οποία, το 15% των Δοκίμων που πρώτευσαν στη Γενική Σειρά εισαγωγής επιλέγει ειδικότητα από το 30% των διατιθεμένων θέσεων κάθε ειδικότητας. Οι υπόλοιποι χωρίζονται σε ομάδες και σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητας επιλέγουν ειδικότητα από ένα αναλογικό ποσοστό όλων των ειδικοτήτων μετά από κλήρωση.

Οι Ειδικότητες που παρέχει η Σχολή στους Δοκίµους είναι :

 • ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΟΠΛΟΥΡΓΟΣ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
 • ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΩΣ
 • ΥΛΙΚΟΝΟΜΟΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ*

*(Τα μαθήματα της ειδικότητας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ θα ανακοινωθούν πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16)

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι τρία (3) χρόνια. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει κατά το μήνα Οκτώβριο. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους χωρίζεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκαέξι (16) τουλάχιστον εβδομάδες για διδασκαλία και μέχρι δύο (2) εβδομάδες για τελικές εξετάσεις εξαμήνου. Υπό τον όρο ακαδημαϊκό έτος νοείται η πάσης φύσεως παρεχομένη εκπαίδευση (ακαδημαϊκή, στρατιωτική & αθλητική).

Διεξαγωγή Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση κάθε Ακαδημαϊκού έτους υλοποιείται βάσει των εγκεκριμένων από τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), Γενικών και Αναλυτικών Προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Το Γενικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης περιέχει τη σχεδίαση της εκπαίδευσης, τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της εκπαίδευσης, την διάρκεια της εκπαίδευσης, τα μαθήματα κάθε ειδικότητας με τις εκπαιδευτικές ώρες του μαθήματος (θεωρητικής – πρακτικής εκπαίδευσης, τελικής εξέτασης), και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως διαλέξεις γενικής μόρφωσης και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης καθορίζει τη διδακτική ακολουθία της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Περιέχει τους τελικούς και επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς μάθησης, τη διάρκεια εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα – μέσα και τις οδηγίες για την εκπαίδευση.

Υποστήριξη Εκπαίδευσης

Η υποστήριξη της παρεχομένης εκπαίδευσης στην Σχολή επιτυγχάνεται με εκπαιδευτικά εγχειρίδια, πίνακες σμάλτου, Video-προβολέων, DVD, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και άλλων συγχρόνων μέσων, που διαθέτει στη Σχολή.

Τα πάσης φύσεως εκπαιδευτικά βοηθήματα καθώς και η γραφική ύλη παρέχονται από την Σχολή δωρεάν στους Δοκίμους.

Στη Σχολή χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Βοηθήματα προερχόμενα είτε από εκδοτικούς οίκους, είτε από τα ΑΤΕΙ. Για όσα μαθήματα δεν καλύπτονται από τους δύο παραπάνω φορείς, γίνεται ανάθεση συγγραφής σε Καθηγητές – Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές.

Παρακολούθηση Εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης επιτυγχάνεται :

 • Με το Βιβλίο της Διδαχθείσας ανά εκπαιδευτική ώρα ύλης, υπογεγραμμένο από τον Καθηγητή ή Στρατιωτικό εκπαιδευτή.
 • Με το Ημερήσιο Δελτίο Εκπαίδευσης για τον καθημερινό έλεγχο της υλοποίησης της εκπαίδευσης και τον έλεγχο των απουσιών των Δοκίμων.
 • Με την τήρηση διαδικασιών του Τμήματος Εκπαίδευσης (ΤΕ) για το συνεχή έλεγχο της προόδου κάθε Δοκίμου.

Έλεγχος – Εξετάσεις

 • Ο έλεγχος της εκπαίδευσης επιτυγχάνεται :
  • Με την συνεχή παρακολούθηση της διεξαγωγής της εκπαίδευσης από τον Διευθυντή Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, τον Τμηματάρχη Εκπαίδευσης, τον Τμηματάρχη Τυποποίησης Αξιολόγησης και τους Επόπτες Εκπαίδευσης της Σχολής. Οι προαναφερθέντες επιτελείς προκειμένου να σχηματίζουν πλήρη εικόνα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας και τη γενική απόδοση του Διδακτικού προσωπικού και των εκπαιδευομένων, παρακολουθούν τακτικά τη διδασκαλία των μαθημάτων.
  • Με την διεξαγωγή των προβλεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΠΑ Β-21/90 διαδικασιών διενέργειας εξετάσεων.
 • Κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου ο Καθηγητής – Στρατιωτικός Εκπαιδευτής του μαθήματος παραδίδει βαθμολογίες στο γραφείο του Τμηματάρχη Εκπαίδευσης που προέρχονται είτε από προφορική είτε από γραπτή εξέταση του μαθητή.
 • Μετά το τέλος κάθε εξαμήνου γίνονται γραπτές εξετάσεις σε όλα τα βαθμολογούμενα μαθήματα και στην ύλη που έχει διδαχτεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
 • Οι εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνονται από εξεταστική επιτροπή, που συγκροτείται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής και αποτελείται από :
  • Τον Τμηματάρχη Εκπαίδευσης ως πρόεδρο και ως μέλη :
  • Τον αντίστοιχο, προς την ειδικότητα των Δοκίμων, Επόπτη Εκπαίδευσης
  • Τον Καθηγητή ή Στρατιωτικό Εκπαιδευτή του μαθήματος

Βαθμολογία – Σειρά Αρχαιότητας

Η βαθμολόγηση του γραπτού των τελικών εξετάσεων γίνεται πρώτα από τον Καθηγητή – Στρατιωτικό εκπαιδευτή του μαθήματος και στη συνέχεια από κάθε έναν της Εξεταστικής Επιτροπής χωριστά. Από τις τρεις βαθμολογίες προκύπτει ο Μέσος Ορος (ΜΟ), δηλαδή η τελική γραπτή βαθμολογία του μαθήματος.

Δόκιμος θεωρείται ότι τελείωσε με επιτυχία κάθε εκπαιδευτικό έτος όταν συγκεντρώνει :

 • Τελική βαθμολογία πάνω από 60% στο σύνολο των βαθμολογιών μαζί με τα γενικά Στρατιωτικά προσόντα.
 • Βαθμολογία πάνω από 50% σε κάθε μάθημα.
 • Βαθμολογία πάνω από 50% σε κάθε μάθημα που επανεξετάσθηκε.
 • Βαθμολογία στα γενικά Στρατιωτικά προσόντα πάνω από 60%.
 • Οι συνολικές απουσίες του κατά την διάρκεια των μαθημάτων του εκπαιδευτικού έτους δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητά του

Αποφοίτηση Μαθητών – Σειρά Αρχαιότητας

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης,  συντάσσεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης ο Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής σειράς αρχαιότητας, που περιλαμβάνει τη σειρά επιτυχίας των Δοκίμων και την τελική βαθμολογία τους ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. Ο Πίνακας θεωρείται από το Διοικητή της Σχολής και υποβάλλεται ιεραρχικά στο ΥΕΘΑ για κύρωση και ονομασία των Δοκίμων που τελείωσαν την εκπαίδευση, σε Μόνιμους Σμηνίες της αντίστοιχης ειδικότητας. Μετά την κοινοποίηση της διαταγής ονομασίας των νέων Σμηνιών, η Σχολή εκδίδει και η ΔΑΕ εγκρίνει τα πτυχία τους, τα οποία απονέμονται στους απόφοιτους.