Ιστορία

Μενού

Αμέσως μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για την Ελλάδα και την απελευθέρωση των υπόδουλων χωμάτων, τα ξενιτεμένα τμήματα της Πολεμικής Αεροπορίας επέστρεψαν στα πάτρια εδάφη. Αμέσως ξεκίνησε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης της τότε Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (ΕΒΑ) με σκοπό την ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων από τον πόλεμο δομών της και την ένταξη στο δυναμικό της προσωπικού που θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της εποχής. Έργο δύσκολο μιας και η Πατρίδα μας μόλις ανέκαμπτε από τις στάχτες της Κατοχής και βρισκόταν στο προοίμιο του Εμφυλίου Πολέμου.

Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Αναγκαστικό Νόμο (Α.Ν. 969/46) όπου αφορά τη συγκρότηση και την οργάνωση του προσωπικού της ΕΒΑ και για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στις Παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που είναι απαραίτητες για τη στελέχωση των Μονάδων της ΕΒΑ.

Η διάρκεια της φοίτησης είναι μονοετής και οι αποφοιτούντες ορκίζονται Μόνιμοι Σμηνίες με ειδικότητα αντίστοιχη αυτής η οποία τους απονεμήθηκε μέσα στη Σχολή.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η βαθμολογική τους εξέλιξη ως Υπαξιωματικοί είναι η ακόλουθη: Σμηνίας τρία (3) έτη, Επισμηνίας τρία (3) έτη, Αρχισμηνίας τέσσερα (4) έτη μέχρι την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού όπου και ακολουθούν την εξέλιξη των Αξιωματικών.

Το 1950 με την προδιαγραφόμενη ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ακολουθεί μια προσπάθεια τυποποίησης των δομών και του προσωπικού της στις προδιαγραφές του διεθνούς αυτού οργανισμού.

Έτσι, το 1952 εκδίδεται το ΝΔ 2177/1952 (ΦΕΚ 211/52 τ. Α΄) «Περί προσθήκης Διατάξεων τινών εις τον υπ΄αριθμ.949/46 Αναγκαστικό Νόμο» και το ΒΔ 06/24 Φεβρουαρίου 1953 (ΦΕΚ. 38/53 τ. Α΄) “Περί καθορισμού Κλάδων, Κατηγοριών και Ειδικοτήτων του Μόνιμου προσωπικού της Βασιλικής Αεροπορίας” βάση των οποίων ρυθμίζεται η ένταξη των αποφοίτων της Σχολής στις αντίστοιχες κατηγορίες – ειδικότητες και η βαθμολογική τους εξέλιξη.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται το υπόβαθρο για την στελέχωση της ΕΒΑ με έναν σταθερό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού διοικητικών ειδικοτήτων το οποίο θα καλύπτει τις διαρκώς διογκούμενες ανάγκες της Αεροπορίας. Πρέπει να τονιστεί ότι οι μέχρι τότε υπηρεσιακές ανάγκες καλυπτόταν από μόλις δεκαοκτώ (18) Αρχισμηνίες και μεγάλο μέρος της διοικητικής υποστήριξης παρεχόταν από ανακαταταγέντες οπλίτες.

Η 7η Ιουνίου 1954 το Ανώτατο Συμβούλιο Αεροπορίας (ΑΣΑ) με την 124/54 απόφαση της ΙΑ΄ συνεδρίασής του αποφασίζει παμψηφεί την ίδρυση της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και το συνακόλουθο ΒΔ “Περί Οργανισμού της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών”.

Στις 21 Ιουνίου 1954 η Σχολή υπάγεται στην 113 Πτέρυγα Μεικτής Εκπαίδευσης.

Ο Οργανισμός Λειτουργίας της Σχολής ρυθμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις λεπτομέρειες της Λειτουργίας της νέας Σχολής διευκολύνοντας σημαντικά το ομολογουμένως δύσκολο έργο του νεοτοποθετούμενου προσωπικού της.

Ως προϋπόθεση εισαγωγής στη Σχολή καθορίζεται η κατοχή απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου.

Η εκπαίδευση είναι ετήσια και χωρίζεται σε τρίμηνη εκπαίδευση κοινή για όλο το έτος και εννεάμηνη εκπαίδευση ειδικότητας η οποία θα παρέχεται κυρίως στους χώρους της Σχολής αλλά και σε γειτονικές Μονάδες.

Οι ειδικότητες οι οποίες απονέμονται από τη Σχολή είναι οι ακόλουθες:

 • Αμύνης Αεροδρομίων
 • Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
 • Μεταφορών
 • Μετεωρολόγων
 • Νοσοκόμων
 • Στρατολόγων
 • Ταμειακών
 • Φωτογράφων

Στις 16 Ιουνίου 1954 προκηρύσσεται ο πρώτος διαγωνισμός για την κατάταξη της παρθενικής σειράς της Σχολής (1η Σειρά ΣΥΔ) με αρχική δύναμη 60 Δοκίμων. Οι απαιτούμενες θέσεις ανά ειδικότητα ήταν οι ακόλουθες:

 • Αμύνης Αεροδρομίων (12)
 • Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (12)
 • Μεταφορών (6)
 • Μετεωρολόγων (6)
 • Νοσοκόμων (6)
 • Στρατολόγων (12)
 • Φωτογράφων (6)

Ειδική μνεία γινόταν για την παροχή δυνατότητας σε ανακαταταγέντες Υπαξιωματικούς να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δίνοντας μόνο τα μαθήματα των Ελληνικών και προαιρετικά τις Ξένες Γλώσσες αλλά υπήρχε πρόβλεψη και για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων όπως π.χ. οι υιοί Μονίμων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών, κ.α.

Ως κτιριακή εγκατάσταση χρησιμοποιείται το ήδη υπάρχον κτίριο, κατασκευής του μεσοπολέμου, το οποίο ανακαινίζεται και προετοιμάζεται για την υποδοχή των νεοκατατασσόμενων Δοκίμων.

Η κατάταξη της 1ης σειράς πραγματοποιήθηκε 11η Οκτωβρίου 1954 με την κατάταξη εβδομήντα ενός (71) Δοκίμους.

Στις 20 Ιουλίου 1957 θεσπίζονται νέες ειδικότητες Μονίμων Υπαξιωματικών για την Ελληνική Βασιλική Αεροπορία στον κλάδο των Διοικητικών. Έτσι πλέον η Σχολή εκπαιδεύει και αποδίδει τις ειδικότητες των Πληροφοριών και των Ταμειακών.

Το 1971 με την αποφοίτηση της 15ης Σειράς οι ειδικότητες που αποδίδονται πλέον περιορίζονται με την εκχώρηση ή τη συγχώνευση κάποιων εξ’ αυτών με τις αποδιδόμενες από τη ΣΤΥΑ (Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, Εφοδιαστές, Μεταφορών) και την κατάργηση προέλευσης εκ Σχολών Υπαξιωματικών για κάποιες άλλες όπως Νοσοκόμοι και Φωτογράφοι.

Έτσι, πλέον οι ειδικότητες που απονέμονται από τη Σχολή περιορίζονται σε πέντε (5):

 • Αμύνης Αεροδρομίων
 • Μετεωρολόγων
 • Πληροφοριών
 • Στρατολόγων
 • Ταμειακών

Το 1974 κατατάσσονται και οι πρώτοι αλλοδαποί Δόκιμοι. Πρόκειται για δέκα (10) Λίβυους εκ των οποίων αποφοίτησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 1976 οι τέσσερις (4) με την ειδικότητα του Μετεωρολόγου.

Το 1975 ιδρύεται η 125 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Διοικητικών στην οποία υπάγεται και η ΣΥΔ μαζί με το Σχολείο Πυρασφάλειας ΠΑ (ΣΠΥΠΑ), το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Διοικητικών Ειδικοτήτων Σμηνιτών (ΚΕΔΕΣ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Δοκίμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΚΕΔΕΑ).

Το 1978 πλέον η ΣΥΔ αναβαθμίζεται με την αύξηση των ετών φοίτησης από ένα (1) σε δύο (2).

Το διάστημα 1980-1983 δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή νέων Δοκίμων στη Σχολή.

Στις 24 Ιανουαρίου 1984 κυρώνεται ο νέος Οργανισμός Λειτουργίας ο οποίος ρυθμίζει θέματα εισαγωγής και βασικών λειτουργιών της Σχολής.

Στις 9 Αυγούστου 1985 καταργείται η 125 ΣΕΔ και πλέον η Σχολή γίνεται ανεξάρτητη Μονάδα υπαγόμενη στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με έδρα την 113 ΠΜ.

Στις 10 Ιουλίου 1986 κυρώνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά με τον από το 1984 εκδοθέντα Οργανισμό.

Στις 22 Ιουλίου 1987 με την Φ.560/000/ΑΔ.286408/66/Σ.4431/22-07-1987/ΓΕΑ/Β3/1β ορίζεται ως μόνιμη έδρα της Σχολής η Αεροπορική Βάση Σέδες.

Το 1987 καταργείται η ΔΑΕ και η Σχολή υπάγεται πλέον στη Διοίκηση Αεροπορικής υποστήριξης (ΔΑΥ).

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1988, κατόπιν απόφασης του ΓΕΑ, η Σχολή μετεγκαθίσταται στην Αεροπορική Βάση Τατοϊου. Στη Σχολή φοιτούσε η 28η σειρά, μετά την ορκωμοσία της οποίας δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη νέων Δοκίμων.

Στις 11 Δεκεμβρίου 1990 με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου η Σχολή επιστρέφει στη μητρική της βάση και το διασκορπισθέν υλικό της περισυλλέγεται, συντηρείται και επανατοποθετείται προκειμένου η Σχολή να υποδεχθεί τους Δοκίμους της 29ης σειράς.

Στις 1 Οκτωβρίου 1992 πλέον η Σχολή αναβαθμίζεται με την εισαγωγή των Δοκίμων μέσω του αδιάβλητου συστήματος των Πανελληνίων εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας εντασσόμενη στην τότε Δ΄ Δέσμη.

Το 1993 επανασυγκροτείται η ΔΑΕ και η Σχολή υπάγεται εκ νέου σε αυτή.

Στις 2 Οκτωβρίου 1995 κατατάσσονται οι πρώτοι Ελληνοκύπριοι Δόκιμοι αποκτώντας την ειδικότητα των Αμύνης Αεροδρομίων.

Στις 23 Μαΐου 1996 εισάγονται για πρώτη φορά γυναίκες στη Σχολή δίνοντας νέα πνοή στο έργο της εκπαίδευσης.

Στις 23 Μαΐου 2001 η Σχολή εντάσσεται στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατασσόμενη στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών της Οικονομίας και της Διοίκησης.

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2015 η Σχολή εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Η ΣΥΔ παύει να λειτουργεί από 24 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4809/24-12-19.