Εκπαίδευση – Γενικά

Μενού

Γενικά

Η εκπαίδευση αποτελεί τη βασική αποστολή της Σχολής και συνίσταται στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι ικανοί να φέρουν με επιτυχία σε πέρας την αποστολή τους ως μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δύο (2) χρόνια και αποτελείται από δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε : Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Αθλητική.

Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από καθηγητές (απόφοιτους ανωτάτης & ανωτέρας εκπαίδευσης), στρατιωτικούς εκπαιδευτές (για τα μαθήματα ειδικότητας).

Ειδικότητες

Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) παρέχει στους σπουδαστές της την δυνατότητα επιλογής πέντε (5) Ειδικοτήτων κατά την φοίτησή τους στην Σχολή. Οι Ειδικότητες – Εξειδικεύσεις αυτές αποκτούνται µε το πέρας της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης από τους Δοκίµους, µε τρόπο που ορίζεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής. Κατά τον διαχωρισμό των Δοκίμων σε ειδικότητες λαμβάνονται υπόψιν η σειρά επιτυχίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, οι ανάγκες της Υπηρεσίας, η επιθυμία των Δοκίμων.
Οι Ειδικότητες που παρέχει η Σχολή στους Δοκίµους είναι :

  • Στρατολόγος
  • Μετεωρολόγος
  • Αμύνης Αεροδρομίων
  • Ταμιακός
  • Πληροφοριών

Οι Ειδικότητες ακολουθούν το δικό τους Πρόγραµµα Εκπαίδευσης (Θεωρητικής & Πρακτικής) καθ΄ όλη την διάρκεια της φοίτησης.

Βασικά στοιχεία κανονισμού Εκπαίδευσης

Σπουδές

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δύο (2) χρόνια. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους χωρίζεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα. Υπό τον όρο ακαδημαϊκό έτος νοείται η πάσης φύσεως παρεχόμενη εκπαίδευση (ακαδημαϊκή, στρατιωτική & αθλητική).

Βαθμολογία – Σειρά Αρχαιότητας

Η βαθμολόγηση του γραπτού των τελικών εξετάσεων γίνεται πρώτα από τον Καθηγητή – Στρατιωτικό εκπαιδευτή του μαθήματος και στη συνέχεια από κάθε έναν της Εξεταστικής Επιτροπής χωριστά. Από τις τρεις βαθμολογίες προκύπτει ο Μέσος Ορος, δηλαδή η τελική γραπτή βαθμολογία του μαθήματος.