Έτος Μέριμνας Προσωπικού 2018

 

Κήρυξη Έτους 2018 ως Έτος Μέριμνας Προσωπικού των ΕΔ

Το προσωπικό αποτελεί το βασικό πολλαπλασιαστή ισχύος των ΕΔ. Η μέριμνα υπέρ αυτού και των οικογενειών του συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των στελεχών και στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Συνακόλουθα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την υπηρεσία, μέσω της διατήρησης υψηλού ηθικού, που αντανακλά στην ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου και κατά συνέπεια στην εκτέλεση της αποστολής.

Στο πλαίσιο αυτό το έτος 2018 κηρύχθηκε ως Έτος Μέριμνας Προσωπικού των ΕΔ με Βασικούς  Άξονες  ως ακολούθως: