Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

25/05/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Καθοδηγούμενης Κολονοσκόπησης σε Πραγματικό Χρόνο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

25/05/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 05/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής & Ειδών Παντοπωλείου Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) (ΑΔΑ: Ψ1ΑΘ6-Χ6Υ)

23/05/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 27/22) για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ (ως Επαναληπτικός για τα υλικά που δεν κατακυρώθηκαν με τον Δ.28/21)(ΑΔΑ:60ΦΨ6-Ζ10)

20/05/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

20/05/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

20/05/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 26/22) για την Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA(ΑΔΑ:ΨΣ5Λ6-ΠΨΨ)

19/05/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 03/22) για την Προμήθεια Ξιφών Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας με Θύσανο και Ιμάντα Ανάρτησης (Συμφωνία – Πλαίσιο) – AΔΑ : 6ΑΣΚ6-0Σ3

16/05/2022 - Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε.

13/05/2022 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ 1.693 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.07/22) ΜΕ ΑΔΑ: 6Τ7Η6-ΨΞΘ

12/05/2022 - Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια των ελεύθερων χώρων του Α/Δ Σέδες.

10/05/2022 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, των αποθηκών Νο 1 και Νο 2, του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης.

09/05/2022 - Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια).

09/05/2022 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Τρίπολης.

06/05/2022 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 3.313,56 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου.

06/05/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 22/22) για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ :ΩΜΠΖ6-4ΞΠ

06/05/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

03/05/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 21/22) για την Προμήθεια Αθλητικών Φορμών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ. – ΑΔΑ : ΩΖΡΨ6-ΩΞΨ

27/04/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 24/22) για τη Μερική Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού Infrared Turret FLIR Chlio-S Ε/Π AS332-C1 Super Puma – ΑΔΑ : ΨΨΥΜ6-ΖΘΟ

26/04/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/22) για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών – Μαθητριών ΣΙ – ΣΜΥΑ – ΑΔΑ : 65ΓΤ6-ΛΣΡ

21/04/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 113 ΠΜ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Προμήθεια Επτά (7) Ειδών Ανταλλακτικών του Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ : 6Ζ3Χ6-ΧΗΖ

15/04/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 23/22) για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) – ΑΔΑ : 6ΖΝΜ6-277

15/04/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 18/22) για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών(ΑΔΑ:61ΒΞ6-ΤΔΕ)

14/04/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

08/04/2022 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διεθνούς Νατοϊκού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Υποστέγου Συντήρησης Α/φων στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-179Ν)

07/04/2022 - Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την “Εν Συνεχεία Υποστήριξη Καθοδηγούμενων Βλημάτων (Κ/Β) VT-1 (MO2) Οπλικού Συστήματος (ΟΣ) CROTALE NG/GR της ΠΑ”(ΑΔΑ:ΨΔΩΓ6-ΡΧΧ)

18/03/2022 - Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’αρίθμ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ

02/03/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ. 08/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νευροχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ(ΑΔΑ:Ω5ΥΘ6-ΣΤΓ)

18/01/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 02/22) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145 – ΑΔΑ : 6Μ336-989

14/01/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ : 619Η6-ΖΧΕ