Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

28/09/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 17/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τυριού Φέτας και Διαφόρων Τυροκομικών Προϊόντων Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ: ΨΜ4Ι6-253

28/09/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 42/22) για την Προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ) – ΑΔΑ:62Α16-Δ9Ψ

23/09/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 39/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

22/09/2022 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διεθνούς Νατοϊκού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 112ΠΜ» (Ε-313Ν)

20/09/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σετ Μορφοτροπέα Πίεσης και Ασφαλούς Αιμοληψίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

16/09/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 44/22) για την Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, P/N 88100-9 – ΑΔΑ:6ΒΦ16-Η1Ω

15/09/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 07/22) για την Προμήθεια Συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415 (O/N 223233) – ΑΔΑ: ΩΖΙ06-Ν9Γ

15/09/2022 - Διακήρυξη με αριθμό 05/2022 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 9ΚΣΩ6-8Μ2

13/09/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/22 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Ενδοσκοπίων και Εξοπλισμού Υποστήριξης Αεροσκαφών – ΑΔΑ: ΩΝΔΑ6-4Ρ9

09/09/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/22 του 251ΓΝΑ για την Παροχή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για Κάλυψη Αναγκών Οδοντοπροσθετικού Τμήματος 251 ΓΝΑ

09/09/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 43/22) για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μεταφορά  των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ , εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως -ΑΔΑ:ΨΑΛ46-3Γ2

08/09/2022 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 18/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση 25.000 Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

31/08/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΔΟΥ ΑΒ Δεκελείας (υπ’αρίθμ.6/22) για την Επισκευή (Repair) Αεροκινητήρα με P/N ASZ62IR- M18 της 359 ΜΑΕΔΥ και Παρελκόμενων Υλικών

25/08/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. Δ.04/22 της 113ΠΜ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για την Επισκευή του Hydraulic Pump Α/Φ CL-415

10/08/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 37/22) για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΓΥ56-Ω1Χ

04/08/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 40/22) για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415(ΑΔΑ:ΨΘΠΔ6-ΥΛΓ)

11/07/2022 - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών ΗΠ Α/Φ Μ2000/-5, IR FLARES CARTRIDGES LIR684

28/06/2022 - Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ βρίσκεται σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση γραφείων επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια) ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

20/05/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 26/22) για την Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA(ΑΔΑ:ΨΣ5Λ6-ΠΨΨ)