Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

04/08/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 10/2020 της 115 ΠΜ για την Υγρομόνωση Κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών (Μ-811)-ΑΔΑ ΩΧΡ26-4ΕΜ

04/08/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 05/2020 της 116 ΠΜ για την Προμήθεια & Τοποθέτηση Δύο (2) Φιλτροδιαχωριστών Καυσίμου- ΑΔΑ 96ΩΧ6-ΩΦΞ

04/08/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθμ. 12/2020 της 115 ΠΜ για την Προμήθεια Καφέδων -ΑΔΑ Ω85Φ6-7Ρ7

31/07/2020 - Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός υπ΄ αριθμ. 28/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών-Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών» (ΑΔΑ:ΩΝΨΛ6-1ΛΒ)

30/07/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ. αριθμ. 11/20 της 115ΠΜ για την Παροχή Υπηρεσιών – Εργασιών Συντήρησης δύο (2) υπόγειων τεχνικών οχετών της Μονάδος (ΑΔΑ: ΩΡΔΨ6-ΛΓΗ)

29/07/2020 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 29/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Ψυγείων και Ηλεκτρικών Κουζινών (Προσφυγικό) – ΑΔΑ: 69ΖΤ6-ΘΩ8

29/07/2020 - Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 50 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καλαμάτας (Περιοχή Πυρομαχικών)

29/07/2020 - Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.277,34 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας

29/07/2020 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 25/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Νωπού Κρέατος και Πουλερικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ» – ΑΔΑ : 647Ο6-7ΣΡ

28/07/2020 - Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 09/20 της 206ΠΑΥ, για την Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Φάση Β -ΑΔΑ: 6ΕΚ96-ΨΗ4

27/07/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/20 της 113ΠΜ, για τον Καθαρισμό και Συντήρηση Δεξαμενής -ΑΔΑ: ΡΚΤ26-ΥΩΞ

27/07/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/20 της 113ΠΜ, για την Αντικατάσταση Πεδίων Χαμηλής Τάσης -ΑΔΑ: ΨΣ1Φ6-Ι03

24/07/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ 02/20 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Ενεργού Εξοπλισμού Τηλεχειρισμού Radar – ΑΔΑ: 6ΦΦΠ6-ΝΗΗ

24/07/2020 - Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/20 της 206ΠΑΥ, για την «Προμήθεια Υλικών Αγκυροβολίας» -ΑΔΑ: 6ΒΨΚ6-ΖΡΚ

23/07/2020 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 91009 για την κατασκευή του έργου : «Εργασίες στον Περιβάλλοντα Χώρο των Κτηρίων Μ-633 έως Μ-637 και Μ-619 έως Μ- 624 στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-473Ν)

22/07/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.24/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Φίλτρα Αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

22/07/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.35/20) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx5ML ΚΑΙ SUGAMMADEX INJ.SOL 100MG/ML BTx2ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: 651Ψ6-6Ε6

22/07/2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 08/2020 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Άρτου και Αρτοσκευασµάτων-Σφολιατοειδών – ΑΔΑ: ΩΜΣΛ6-ΛΗΥ

21/07/2020 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 91005 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Α/Φ στο Α/Δ Καλαμάτας» (ΚΛ-176Ν)

17/07/2020 - Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Γραφείων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ επί της οδού Λυκούργου 9 Ακινήτου

17/07/2020 - Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 17.1/20 (ως επαναπροκήρυξη του Δ.17/20)Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ»-ΑΔΑ:ΩΚΗΥ6-Θ4Β

16/07/2020 - Πρόσκληση Ανοικτής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης για την Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής ΓΕΑ/ΚΜΗ με ΑΔΑ: ΩΘΣΣ6-ΑΛΝ

08/07/2020 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 23/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια (Purchase) «Δώδεκα (12) Τεμαχίων Yλικού Propeller Blade Α/Φ CL-215» – ΑΔΑ: ΩΜΔΑ6-Κ9Ι

07/07/2020 - Δ.26/20 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου, Ε/Π A/S-332C1 SUPER PUMA»ΑΔΑ:ΩΧΔΞ6-ΘΘΨ

28/05/2020 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 21/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ : ΩΗΜΖ6-ΩΘΓ

Μετάβαση στη νέα Πλατφόρμα Ανάρτησης Διαγωνισμών: https://public.haf.gr/procure/