Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

09/04/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Λαδιού Λίπανσης, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213104)

09/04/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 14/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας και 2ου ΑΚΕ – 120ΠΕΑ – 124ΠΒΕ» – ΑΔΑ : 6ΧΓΙ6-ΠΨΨ

09/04/2021 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : Ψ0ΠΠ6-ΛΙΨ

08/04/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «ALTIMETER», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG05)

08/04/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.30/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «EFIS DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 20EG11)

08/04/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 29/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ELECTRONIC DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG08)

08/04/2021 - Προκήρυξη Σύμβασης Έργου: «Ανακατασκευή Υποδομών 3ης και 4ης Μοίρας Σχολής Ικάρων» (Τ-116Ε)

06/04/2021 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών.

06/04/2021 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (04/21) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών – ΑΔΑ : ΩΤΚΚ6-ΠΓ9

06/04/2021 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου.

05/04/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑ

02/04/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 20/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος – ΑΔΑ:6ΥΓΩ6-ΙΝΥ

02/04/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/21) της 117ΠΜ για την Προμήθεια Συσκευής Ελέγχου και Εξαγωγής Δεδομένων (Test & Data ExtractorUnit-TDEU) Ψηφιακών Ενισχυτών Θερμοκρασιών (Digital Temperature Control Amplifier-DTCA) Α/Κ J79-17E – ΑΔΑ: ΨΝΧΨ6-ΔΔΜ

02/04/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «TRANSDUCER LIFT», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 213058)

31/03/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.32/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

31/03/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.32/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

31/03/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.33/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρική Συσκευή) για Κάλυψη Αναγκών της ΜΕΘ του 251ΓΝΑ

31/03/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 158765 για την κατασκευή του έργου : «Έλεγχος Αγωγού Καυσίμων Ε.Δ. με τη Χρήση Έξυπνου Ξέστρου (Intelligent Pigging)» (EΚ-452Ν)

30/03/2021 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.04/2021 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την προμήθεια χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ – ΑΔΑ: 65ΕΤ6-1ΙΦ

30/03/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 17/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center)» – ΑΔΑ : ΩΚΣΩ6-7ΡΩ

29/03/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.22/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου (Υλικά Ουρολογίας) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

26/03/2021 - Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Αναβάθμιση Γηπέδων Αθλοπαιδιών ΣΜΥΑ» (Τ-111Π)

24/03/2021 - ∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 3/21 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια Κρεάτων – Κρεατοσκευασµάτων – Πουλερικών

23/03/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 18/21 της ΥΠ/ΠΑ για τη «Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο» – ΑΔΑ : 6ΜΘΕ6-Ο6Μ

23/03/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 110710 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν)

23/03/2021 - Ανακοίνωση Αναστολής Καταληκτικής Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον διεθνή διαγωνισμό του έργου : “Ανακατασκευή Τμήματος Διαγωνίου Τροχόδρομου στο Αεροδρόμιο Ελευσίνας” (Ε-312Ν)

09/03/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα, Σάρωθρο, Μίνι Φορτωτής, Φορτωτής – Εκσκαφέας) – ΑΔΑ : ΩΗΑ96-7ΘΕ

09/03/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 11/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Επισκευή – Προμήθεια Κρισίμων Υλικών Αφων C–27J»(ΑΔΑ:Ψ86Β6-0ΛΤ)

08/03/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 19/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Ημιφορτηγών Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) (Pick Up) 4×4, Κυβισμού έως 2.400cc, Ωφέλιμου Φορτίου 600 Κιλά έως 1,5 Τόνο» – ΑΔΑ : Ω0846-ΞΞ6

25/02/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 07/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό) – ΑΔΑ:6ΑΤ66-43Κ