Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

02/06/2023 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου

31/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 114 ΠΜ (υπ’ αριθμ. 2/23) για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου Οικημάτων ΟΣΕΑΑΥ

30/05/2023 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για εμπορική / επαγγελματική χρήση αποκλειστικά και μόνο συνολικής εκτάσεως 41,7 στρεμμάτων της περιοχής Πυρομαχικών του Αεροδρομίου (Α/Δ) Τυμπακίου Κρήτης.

30/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 199159 για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Β.Κ. Μικροθηβών» (ΕΚ-454Ν)

29/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 200376 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δύο Νέων Ισόγειων Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού σε ΚΕΔΑ Σαντορίνης» (ΣΝ-39Ε)

26/05/2023 - Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: “Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ” – ΑΔΑ: Ψ2ΑΖ6-ΗΜΘ

26/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία Υπ’ Αριθμ. 02/23 της Μοίρας Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΜΓΕΑ) για την Προμήθεια Γνησίων και Ισοδύναμων – Ανακατασκευασμένων – Συμβατών Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για Ένα (1) Έτος προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ, ΜΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων. (ΑΔΑ: 92086-Δ1Π)

23/05/2023 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 138,771 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου.

18/05/2023 - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 04/23 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 6ΞΩΤ6-ΙΦΘ

17/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 04/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)(ΑΔΑ: 64Υ06-Δ4Υ)

17/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αριθμ. 12/23) για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας & 2ου ΑΚΕ – 120ΠΕΑ – 124ΠΒΕ(ΑΔΑ :ΩΝΒΚ6-8Λ7 )

16/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 22/23) για την Προμήθεια Είκοσι Επτά (27) τεμαχίων υλικού, NSN 1610-16-006-0245 P/N 6903Α-10 ή NSN B13-6903A-10S P/N 6903A-10S ή NSN1610AA2003793 P/N 6901S-10, Propeller Blade, Α/Φ CL-215 – ΑΔΑ : 6ΝΟ86-5ΑΠ

11/05/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 18/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φαρμάκων Αισθητήριων Οργάνων (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού) – ΑΔΑ : ΩΧ6Β6-Φ6Μ

10/05/2023 - Διακήρυξη 03/23 της 113ΠΜ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Επισκευής του Υλικού Brake Assy P/N: 2-1133-3 του Α/Φ CL-415

10/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 04/23) για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : Ψ6ΑΙ6-ΛΥΧ

10/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : 6ΨΞ66-ΗΥΡ

10/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 02/23) για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : 9Υ6Σ6-8ΗΓ

09/05/2023 - Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/23 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών CAD/PAD για την κάλυψη απαιτήσεων σε Α/Φ EMB-135/145 και Ε/Π AS332C1/AB-205 – ΑΔΑ: ΨΡΔΦ6-ΝΙ7

05/05/2023 - Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/23 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Παρελκόμενων – ΑΔΑ 6ΙΕΚ6-Μ8Ρ

02/05/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 21/23) για την Προμήθεια Συλλογής Εργαλείων Συνεργείου Αvionics Α/Φ Μ-346 120 ΠΕΑ- ΑΔΑ:6Σ0Λ6-ΒΑ8

13/04/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 01/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Εξομοιωτή Διαχείρισης Συμβάντων Πυρασφάλειας-Incident Command Simulator (ICS) για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης του ΣΠΥΠΑ (ΑΔΑ: 94Χ26-087)

07/04/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 16/23) για την  Προμήθεια Υφάσματος Θερινού – Χειμερινού προς Κάλυψη των Απαιτήσεων της ΠΑ -ΑΔΑ:ΨΛΤΒ6-ΤΣΩ

04/04/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195944 για την κατασκευή του έργου : «Αντικατάσταση Πομπού (Tx) Radar Watchman του ΠΒΚ στις Θέσεις ΔΡΑΠΑΝΟΝ και ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ» (Κ-493Ν)

15/03/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ 13/23 για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) Α/Φ ΕΜΒ-135/ΕRJ-145 -ΑΔΑ:ΨΓΓ36-0Φ6

27/01/2023 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/23) για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678 – ΑΔΑ : Ψ76Κ6-ΥΤΣ