Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

20/01/2021 - Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ» (Τ- 110Ε)

19/01/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 2/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και Βοιωτίας (ΑΔΑ:Ω8ΨΖ6-Η7Υ)

19/01/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 03/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) των Α/Φ-Ε/Π της ΠΑ» – ΑΔΑ : ΨΛΣΔ6-ΦΝΥ

15/01/2021 - Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση επαγγελματικής στέγης του δευτέρου (2ου) ορόφου συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ. επί της Οδού Μεσογείων 396, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

14/01/2021 - Προκήρυξη 3/ΔΑΕ/2020 « Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ » (Τ-110Ε) ΑΔΑΜ:21PROC007996992 2021-01-12 ΑΔΑ:ΨΒΕΦ6-1Ι0

14/01/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 05/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Τριάντα (30) Πετρελαιοκίνητων Επιβατικών Οχημάτων, Μικτής Χρήσης, Ωφέλιμου Φορτίου πεντακοσίων (500) κιλών, κυβισμού έως 1600 cc, προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΔΤΙ6-ΟΥΟ

13/01/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 04/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ» – ΑΔΑ : ΨΕΑ96-ΓΛΘ

31/12/2020 - Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πιστοποίησης ΑΔΑ: 9ΖΗΧ6-ΜΓΟ

29/12/2020 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 47/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας» – ΑΔΑ : 6ΝΦ26-90Λ

28/12/2020 - Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 78,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

28/12/2020 - Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση του υπ’ αριθμόν 10 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27A στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 130,46 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

24/12/2020 - Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση ως επαγγελματικής στέγης των υπ’αριθ. 4 και 5 ενοποιημένων γραφείων του πέμπτου (5ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 227,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

24/12/2020 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου

22/12/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/2020) για την Προμήθεια Αερίου Ηλίου προς Κάλυψη Αναγκών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)- ΑΔΑ : 69ΜΒ6-6ΦΑ

22/12/2020 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)- ΑΔΑ : 6Χ1Φ6-4Μ0

22/12/2020 - Διαγωνισμός Έργου “Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-11 στην 110ΠΜ (110ΠΜ-20-02)” ΑΔΑ: ΨΚΚΒ6-39Ο

22/12/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 10/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Υλικού Προγραμματισμού-ΑΔΑ:ΨΡΤΛ6-ΑΞΑ

22/12/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Κεραιών και Συναφούς Εξοπλισμού Μέτρησης Ραδιοσυχνοτήτων Τηλεχειρισμού Radar-ΑΔΑ:ΕΒΓΦ6-1ΩΦ

22/12/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. Δ.07/2020 του ΕΤΗΜ,για την Προμήθεια Κέντρου Κατασκευής 3D-ΑΔΑ: 6Ε216-Π2Φ

22/12/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ Δ.06/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Φορητής Συσκευής Ανάλυσης Ραδιοσυχνοτήτων και Δικτυωμάτων Τηλεχειρισμού Radar -ΑΔΑ:ΡΒΕΑ6-Ξ3Μ

18/12/2020 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. Δ.05/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Λογισμικών Εξομοίωσης – ΑΔΑ:6Υ9Χ6-6ΓΣ

11/12/2020 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 42/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού» – ΑΔΑ : Ω2ΨΖ6-1ΓΞ

09/12/2020 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 44/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ) των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) – ΑΔΑ : 6ΕΨΧ6-ΙΙΦ

09/12/2020 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.45/20 για την “Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)”-ΑΔΑ:6ΤΣ56-Χ10

07/12/2020 - Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 41/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4) – ΑΔΑ: 66ΡΝ6-Δ2Δ

25/11/2020 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 43/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.» – ΑΔΑ : ΩΨΝΣ6-8ΗΔ

20/11/2020 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 40/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J» – ΑΔΑ : Ω9ΚΘ6-ΥΣΝ