Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

21/05/2024 - Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί Σχεδίου Ειδικών Όρων-Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων του ν. Αττικής – ΑΔΑ : 96Θ46ΟΨΕ

21/05/2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 04/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου Οχήματος Τύπου Πρέσας των 8 κ.μ και άνω για ανάγκες 123 ΣΤΕ (ΑΔΑ: 6ΝΣ56-3ΓΩ)

17/05/2024 - Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 05/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού «OIL COOLER» , Α/Φ CL-415 (O/N 24ΕΑ10)

17/05/2024 - Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 04/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Yλικών Α/Φ Τ-6Α, Συγκροτήματος «AIRCRAFT – RUDDER PEDAL», (O/N 243054)

10/05/2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 207596 για την κατασκευή του έργου : Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφων του FOB Ακτίου (ΠΡ-186Ν)

01/05/2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.03/24 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών Γενικών Επισκευών Συστημάτων Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου – ΑΔΑ: 9ΥΘΝ6-ΚΞΥ

01/05/2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.01/24 της 111ΠΜ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση 2 Μετατροπέων Συχνότητας και την Αποξήλωση Ενός ΕΚ/ΕΝ- ΑΔΑ: 6ΩΕ36-Λ32

30/04/2024 - Διακήρυξη υπ’ αριθμό 03/24 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Φέτας ΠΟΠ Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ : ΨΞ706-Ψ9Τ

26/04/2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/24) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – ΑΔΑ :91ΨΓ6-8ΝΞ

26/04/2024 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση 75 στρεμμάτων του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών Α/Δ Αγρινίου για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου

26/04/2024 - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20/24 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Συστήματος Ανάσχεσης Συρματόσχοινου Αεροδρομίου Μονάδος – ΑΔΑ: 611Ρ6-ΔΚΛ

25/04/2024 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/24 του 251 ΓΝΑ για την Aναβάθμιση του Ακτινολογικού Μηχανήματος PHILIPS DIGITAL DIAGNOST VR του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

25/04/2024 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/24 για την Προμήθεια Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε Κενό (Vaccum) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας 251ΓΝΑ

25/04/2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 112ΠΜ (υπ’αρίθμ. 01/24) για την Προμήθεια CAD/PAD για την κάλυψη απαιτήσεων σε Α/Φ EMB-135/145 και Ε/Π AS332C1/AB-205 – ΑΔΑ : 68ΓΠ6-1ΞΓ

25/04/2024 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/24 για την Προμήθεια Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών ΜΕΘ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

25/04/2024 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ιματισμού (Στολές Υπηρεσίας Ιατρών – Νοσηλευτών και Ζακέτες Υπηρεσίας Νοσηλευτών – Τραυματιοφορέων) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

17/04/2024 - Διακήρυξη 18/24 για την Προμήθεια Συστήματος Νευροπλοήγησης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ

02/02/2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 05/24) για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212-ΑΔΑ:ΨΙΠΒ6-274

20/12/2023 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας