Διαγωνισμοί

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών https://public.haf.gr/procure/ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service)

17/09/2021 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 39/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της Π.Α» (ΑΔΑ:Ω8ΣΦ6-ΝΙΙ)

15/09/2021 - Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης έργου: “Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ εκτιμώμενης αξίας 166.510,51 € (με ΦΠΑ 24%)

15/09/2021 - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας

13/09/2021 - Επανάληψη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ:Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4)

13/09/2021 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 50/21) για την Προμήθεια έντεκα (11) Τεμαχίων Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS – ΑΔΑ : ΩΞΥ76-138

08/09/2021 - Επανάληψη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ: 6ΥΚΙ6-ΑΣΥ)

07/09/2021 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 48/21) για την Προμήθεια Επίγειου Εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A) – ΑΔΑ : 6Μ2Ε6-ΩΥ3

06/09/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 32/21 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΑΔΑ: 66ΘΜ6-6ΙΜ)

01/09/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 52/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ Σκύρου και Ν. Αγχιάλου- ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5071142 (ΑΔΑ:63ΕΝ6-13Π )

27/08/2021 - Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/21 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ

27/08/2021 - Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 47/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Στρατιωτικού Προσωπικού (ΑΔΑ:ΨΠ7Β6-ΛΡΨ)

26/08/2021 - Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 7/2021) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων Και Πουλερικών & Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, Για Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB AKTION – 4 ης ΜΣΕΠ

20/08/2021 - Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων και Υποστέγων ΚΕΑ (ΑΕΕ 04/21)” εκτιμώμενης αξίας 2.353.180,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

17/08/2021 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Ρυμουλκού με Αριθμό Διακήρυξης 19/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» – (ΑΕΕ: 09/20) με ΑΔΑ: ΨΛΨ36-ΝΣ6

13/08/2021 - Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7 ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας»

13/08/2021 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 43/21) για την Προμήθεια Ενός (1) Set Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ EMB-145H AEW&C – ΑΔΑ : ΩΧΞΖ6-Ν27

10/08/2021 - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 181922 για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Περιμετρικής Περίφραξης στην Περιοχή του Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-485Ν)

09/08/2021 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 40/21) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού “LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN: 9150007534937 SAE – 60” των ΑΦΩΝ CL-215, PZL, T-41 – ΑΔΑ : 6ΣΑ56-ΖΚ3

06/08/2021 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ(ΑΔΑ:ΨΚ8Τ6-ΧΨΒ)

06/08/2021 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: “Αποκατάσταση Προβλημάτων Δ/Π και Τ/Δ σε Α/Δ Λήμνου” (ΑΕΕ: 04/20)

30/07/2021 - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας