Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ)

Μενού

Η Σημασία της Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους (ΑΠΕ)

Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) είναι επιφορτισμένη με αποστολές, οι οποίες ανάλογα με την κατάσταση, τις συνθήκες και το περιβάλλον, μπορεί να εμπεριέχουν την αποδοχή σημαντικού και μερικές φορές υψηλού ποσοστού ρίσκου. Οι υψηλές απαιτήσεις σε όλα τα επίπεδα επιβάλλουν, πολλές φορές, την υπέρβαση των δυνάμεων και την δοκιμασία των αντοχών του προσωπικού. Οι καθημερινές προκλήσεις στο Αιγαίο ημέρα και νύχτα, το τεράστιο πτητικό έργο της εκπαίδευσης, η καθημερινή κοινωνική προσφορά μέσα από μεταφορές και αεροδιακομιδές πάσης φύσεως πληγέντων και ανθρώπων που έχουν ανάγκη, οι αποστολές Έρευνας και Διάσωσης και τέλος η μεγάλη πρόκληση των πυρκαγιών που πλήττουν κάθε χρόνο τη χώρα, επιβάλλουν τη συνεχή εγρήγορση προκειμένου οι αποστολές αυτές να εκτελούνται με ασφάλεια.

Το κόστος των πάσης φύσεως ατυχημάτων τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, το δυσαναπλήρωτο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και το υψηλό κόστος απόκτησης νέων αεροσκαφών και λοιπών μέσων, επιβάλλει την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για τη μείωση στο ελάχιστο των απωλειών ή ζημιών προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιη η μαχητική ικανότητα και η ισχύς της ΠΑ.

Η υλοποίηση της ανωτέρω προσπάθειας, επιτυγχάνεται με το θεσμό της Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ) και τους φορείς της σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης. Οι ασφαλείς αεροπορικές επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην υψηλή απόδοση της ΠΑ ενώ αποτελούν σημείο αναφοράς αποτελεσματικότητας και υψηλού επαγγελματισμού.

Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και η προσπάθεια του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ), το οποίο συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΑΠΕ, μέσω ενός συστηματικού τρόπου αντιμετώπισης των κινδύνων οι οποίοι ελλοχεύουν στους χώρους εργασίας και δύνανται να προκαλέσουν ατύχημα ή βλάβη στην υγεία του προσωπικού της ΠΑ.

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός της ΑΠΕ είναι η διασφάλιση και προαγωγή της Επιχειρησιακής Ικανότητας και Αποτελεσματικότητας της ΠΑ, μέσω της πρόληψης κάθε είδους ατυχήματος. Επιπλέον η ΑΠΕ έχει ως επιμέρους σκοπούς τους εξής:

  • Να ερευνά και να εντοπίζει τους κινδύνους, ώστε να καθορίζει τρόπους αντιμετώπισής τους.
  • Να εξασφαλίζει και να διατηρεί ένα Ασφαλές και Υγιεινό Περιβάλλον Εργασίας.
  • Να διερευνά τα Ατυχήματα με σκοπό τον εντοπισμό των αιτιών, ώστε να λαμβάνει μέτρα αποφυγής παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον.
  • Να περιορίζει τις επιπτώσεις από την υλοποίηση της αποστολής της ΠΑ (ηχορύπανση, ζημιές προς τρίτους από ατυχήματα της ΠΑ, απόβλητα κ.λ.π.).
  • Να επιδιώκει την ανάπτυξη και καλλιέργεια «Παιδείας» ΑΠΕ σε όλο το προσωπικό της ΠΑ, με στόχο την ενεργό συμμετοχή του στην Πρόληψη των Ατυχημάτων.

Πολιτική ΑΠΕ

Πολιτική Ασφάλειας Πτήσεων - Εδάφους

Η Πολιτική της ΑΠΕ στην ΠΑ χαρακτηρίζεται κατ’ εξοχήν από την ανάγκη αποφυγής της απώλειας Ανθρώπινου δυναμικού και του πολύ υψηλού κόστους που συνεπάγεται από τα Ατυχήματα.

Η εκτέλεση των Αποστολών της ΠΑ εμπεριέχει ένα βαθμό κινδύνου η αποδοχή του οποίου εξαρτάται από τη σημασία της Αποστολής. Την ευθύνη εκτίμησης και αποδοχής του βαθμού κινδύνου έχει ο Διοικητής που διατάσσει την Αποστολή, ο οποίος πρέπει να ενεργεί συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους παράγοντες της δεδομένης κατάστασης.

Τα στελέχη της ΠΑ είναι εκπαιδευμένα να διαχειρίζονται και να διευθύνουν επισφαλείς καταστάσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον μέσα από την γνώση των καθημερινών παλαιών και νέων κινδύνων. Όλο το προσωπικό δεσμεύεται να συμμετέχει στην προσπάθεια προαγωγής της Ασφάλειας και καλλιέργειας πνεύματος και «Παιδείας ΑΠΕ» αφού η γενική απόδοση καθώς και η επιτυχία της Αποστολής είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας.

Η «Παιδεία ΑΠΕ» βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Στο όνομα της Ασφάλειας του προσωπικού και των μέσων είναι σημαντικό το κάθε άτομο να αναφέρει σφάλματα, δυσλειτουργίες και τις εν δυνάμει περιπτώσεις επικίνδυνων καταστάσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το σύστημα επώνυμης ή ανώνυμης αναφοράς περιστατικών ΑΠΕ.

Η ΠΑ αποτελεί έναν οργανισμό γνώσης ο οποίος είναι αποφασισμένος και ικανός να μαθαίνει τόσο από τις εμπειρίες του όσο και από τα λάθη του. Τα μαθήματα που αποκομίζει οδηγούν σε διορθωτικά μέτρα ενώ τα σφάλματα αντιμετωπίζονται σαν μια πολύτιμη εισερχόμενη πληροφορία η οποία συνεισφέρει σε μια διαρκή διαδικασία μάθησης και συστηματικής βελτίωσης.

Για την ΠΑ το ανθρώπινο σφάλμα είναι αποδεκτό και κατανοητό όμως σε καμία περίπτωση η ΠΑ δεν ανέχεται την αδιαφορία και τις παραβιάσεις των διαταγών, κανονισμών και περιορισμών από πρόθεση.