Εκπαίδευση

Μενού

Εκπαίδευση στην ΑΠΕ

Η Εκπαίδευση του προσωπικού επί των αντικειμένων της ΑΠΕ είναι θεμελιώδης παράγοντας στην πρόληψη των ατυχημάτων και αρχίζει από τις Παραγωγικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης νέων στελεχών της ΠΑ. Ο καθορισμός των εκπαιδευτικών σειρών, καθώς και η επιλογή του προσωπικού που θα φοιτήσει στα Σχολεία – Σεμινάρια εκτελείται σύμφωνα με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο (ΦΕΚ 3218Β/3-12-12) και με ευθύνη της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ΚΕΑΠΕ κατόπιν έγκρισης του ΓΕΑ.

Εκπαίδευση στην ΑΠΕΕκπαίδευση στην ΑΠΕΕκπαίδευση στην ΑΠΕΕκπαίδευση στην ΑΠΕ

Σχολεία – Σεμινάρια ΑΠΕ

  • Σχολείο Στελέχωσης Φορέων ΑΠΕ (ΣΣΦΑΠΕ-ΣΠΑΤ)

Σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση στελεχών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργείας των φορέων Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους. Παράλληλα στο ΣΣΦΑΠΕ-ΣΠΑΤ διοργανώνονται ξενόγλωσσες εκπαιδευτικές σειρές όπου, παρέχεται εκπαίδευση και σε στελέχη άλλων Αεροποριών.

  • Σχολείο Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους (ΣΑΠΕ)

Το σχολείο ΣΑΠΕ έχει σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργείας των φορέων Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους καθώς και στις ιδιαίτερες διαδικασίες όπως τα εργαλεία και η μεθοδολογία διερεύνησης των πάσης φύσεως ατυχημάτων.

  • Σχολείο HPMA

Σκοπός του σχολείου είναι η εκπαίδευση στελεχών στα αντικείμενα του ανθρώπινου παράγοντα, και στην συνεχή καλλιέργεια των δεξιοτήτων της ανθρώπινης απόδοσης, κατανοώντας τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τους τρόπους διαχείρισής τους.

  • Σχολεία Εξωτερικού

Σκοπός της φοίτησης του προσωπικού σε σχολεία του εξωτερικού είναι η επιμόρφωση των στελεχών της ΠΑ και η μεταφορά εμπειριών, γνώσεων και μεθόδων πρόληψης απο άλλες Αεροπορίες και διαφόρους Οργανισμούς.

  • Σεμινάριο Επίβλεψης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εν γένει επιμόρφωση και ενημέρωση των Αξιωματικών που αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους.

  • Σεμινάριο Ασφάλειας Πτήσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ελεγκτών Αεράμυνας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιμορφώσει τα στελέχη που αναλαμβάνουν θέσεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και ελεγκτών αεράμυνας με σκοπό την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους ώστε να τους καταστήσει ικανούς για την επιτυχή και Ασφαλή εκπλήρωση της Αποστολής τους.

  • Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσικλέτας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα ασφαλούς χειρισμού μοτοσικλέτας. Στο σεμινάριο αυτό έχει δικαίωμα συμμετοχής όλο το προσωπικό της ΠΑ που κατέχει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου δικύκλου.

  • Σεμινάριο HPMA

Τα σεμινάρια HPMA πραγματοποιούνται απο Ψυχολόγους και απο προσωπικό με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα αντικείμενα της Ψυχολογίας, του Ανθρώπινου Παράγοντα, της Εργονομίας.

  • Διαλέξεις ΑΠΕ

Σκοπός των διαλέξεων είναι να γνωρίσει το σύνολο του προσωπικού των Μονάδων της ΠΑ με ποιόν τρόπο επηρεάζεται η ΑΠΕ στο συγκεκριμένο τομέα εργασίας του και πώς υποχρεούται να συμβάλλει θετικά σε αυτή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.