Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας

Μενού

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) σαν Κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στο πλαίσιο τόσο της Ασφάλειας των Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ) όσο και της προστασίας της και αξιοπρέπειας ανθρώπινης ζωής, συνεχίζει τη συστηματική προσπάθεια που άρχισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), για την δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης για όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τηρούμενης της βασικής αρχής ότι η ποιότητα των συνθηκών εργασίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα και κοινωνική ευθύνη.

Η ΠΑ ουσιαστικά παρεμβαίνει σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, εφαρμόζοντας το ολοκληρωμένο Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) του ΥΠΕΘΑ, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες βασισμένες στο διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο διαχείρισης (ΟΗSAS 18001-ΕΛΟΤ 1801) και εναρμονισμένες με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία στο σύνολο των Μονάδων της.

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η σύσταση και στελέχωση τμημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (ΥΑ) σε όλα τα επίπεδα της δομής της ΠΑ και γραφείων μέσα στα αντίστοιχα Γραφεία Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους των Μονάδων (ΓΑΠΕ/ΓΑΕ) από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.

Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της, η ΠΑ έχει διοργανώσει ενημερωτικές διαλέξεις σε Κέντρα Νεοσύλλεκτων με θέματα που αφορούν την ΥΑ, το περιβάλλον και μέριμνας προσωπικού. Παράλληλα, εκδίδει και διανέμει ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα σε όλες τις Μονάδες της.

Για την εξασφάλιση της προστασίας του προσωπικού της από τις ιοντίζουσες (ακτινολογικά εργαστήρια, ραδιενέργεια), τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (κεραίες κινητής τηλεφωνίας – τηλεόρασης, οθόνες, κ.λπ.), θόρυβος (δοκιμαστήρια αεροκινητήρων, πίστες αεροσκαφών κ.λπ) πραγματοποιούνται από αντίστοιχες επιτροπές τακτικές επιθεωρήσεις κα μετρήσεις σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις – Δραστηριότητες και Νοσοκομεία.

Με τις δράσεις αυτές αλλά και όσες θα εφαρμοστούν στο μέλλον σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί και αποκτάται στον τομέα αυτό, η ΠΑ φιλοδοξεί να καταστεί υπόδειγμα σεβασμού του ανθρώπινου δυναμικού της, που αποτελεί και το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις.