Οργάνωση

Μενού

Οργάνωση ΑΠΕ στην ΠΑ

Η Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους στη ΠΑ είναι οργανωμένη ως εξής:

 • Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) σε επίπεδο ΓΕΑ.
 • Διευθύνσεις Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΔΑΠΕ) σε επίπεδο ΑΤΑ και διευθύνσεων.
 • Γραφεία Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους (ΓΑΠΕ) σε Μονάδες – Μοίρες – Σμήνη με πτητική δραστηριότητα.
 • Γραφεία Ασφάλειας Εδάφους (ΓΑΕ) σε Μονάδες-Μοίρες-Σμήνη, χωρίς πτητική δραστηριότητα.

Στους φορείς ΑΠΕ, εντάσσεται ως δραστηριότητα η Υγιεινή και Ασφάλεια και αναπτύσσεται μέχρι το επίπεδο ΓΑΠΕ – ΓΑΕ Μονάδων της ΠΑ. Οι παραπάνω φορείς της ΑΠΕ υπάγονται κατευθείαν στον αντίστοιχο Διοικητή, σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.

Οργάνωση ΚΕΑΠΕ

Το ΚΕΑΠΕ είναι συμβουλευτικό όργανο του κ. ΑΓΕΑ σε θέματα Ασφαλείας Πτήσεων – Εδάφους και Υγείας στην Εργασία.

Οργανώνεται σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα στις παρακάτω Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Ασφάλειας Πτήσεων που περιέχει το Τμήμα Αεροσκαφών, το Τμήμα (Κατευθυνόμενων Βλημάτων – Μη Επανδρωμένων Συστημάτων Αέρος (ΜΕΣΑ) – Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΚ) ή ΤΒΕΚ) και το τμήμα Κοινών Προγραμμάτων Ασφάλειας Πτήσεων ή ΤΠΚ
 • Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που περιέχει το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας
 • Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης που περιέχει το Τμήμα Παιδείας ΑΠΕ – Ανθρώπινου Παράγοντα, το Τμήμα Εκδόσεων και Ηθικών Αμοιβών ΑΠΕ και το Τμήμα Έρευνας και Ανάλυσης

Αρχές Λειτουργίας

Η επίτευξη του σκοπού της ΑΠΕ εξαρτάται από την εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών λειτουργίας. Οι αρχές αυτές έχουν εξελιχθεί και διαμορφωθεί σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και ανάγκες που έχει επιβάλει η πολυπλοκότητα των Αεροπορικών μέσων και Επιχειρήσεων. Οι Βασικές Αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες:

 • Για την ΑΠΕ δεν προβλέπονται διοικητικές ή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ο ρόλος της είναι καθαρά συμβουλευτικός αφού παρακολουθεί και εισηγείται μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων
 • Άμεση Επικοινωνία με τον Διοικητή και τα εκτελεστικά του όργανα σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης
 • Επαγρύπνηση και Καθολική Συμμετοχή του Προσωπικού στην πρόληψη των Ατυχημάτων
 • Πιστή Εφαρμογή των Κανόνων ΑΠΕ
 • Αναφορά των Περιστατικών, Καταστάσεων ΑΠΕ
 • Ενημέρωση Προσωπικού και Άμεση και Ευρεία Κοινοποίηση των Κινδύνων
 • Συνεργασία, Εκμετάλλευση και Ανταλλαγή Πληροφοριών ΑΠΕ
 • Άμεση Διερεύνηση των Ατυχημάτων
 • Μελέτη και Ανάλυση των Ατυχημάτων
 • Θέσπιση Διαχρονικών-Ρεαλιστικών Κανόνων ΑΠΕ

Ορισμοί Ασφάλειας Πτήσεων

Κανόνες ΑΠΕ: Είναι το σύνολο των περιορισμών, κριτηρίων και διαδικασιών που εμπεριέχονται στους νόμους του κράτους, τους κανονισμούς, τις τεχνικές οδηγίες και γενικά στις διαταγές όλων των επιπέδων Διοίκησης που αποσκοπούν στην πρόληψη των Ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των εργασιών ή αποστολών της ΠΑ.

«Παιδεία» Ασφάλειας: Είναι το προϊόν του συνόλου των αξιών, στάσεων, αντιλήψεων, ικανοτήτων και προτύπων συμπεριφοράς που προσδιορίζουν τη δέσμευση και επάρκεια για την εφαρμογή των κανόνων πρόληψης ατυχημάτων. Πρακτικά είναι η ανθρώπινη ανατροφή, η συμπεριφορά, η εκπαίδευση ή η στάση με την οποία το άτομο ενεργεί με γνώμονα την προσωπική του ασφάλεια και την ασφάλεια των συναδέλφων και των μέσων και επηρεάζονται από τις δραστηριότητες ή την εργασία που εκτελεί. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι η επικοινωνία βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Μέτρα ΑΠΕ: Είναι οι ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων ΑΠΕ ή τη θέσπιση νέων.

Ποιοτικά Πρότυπα Συντήρησης: Είναι οποιοδήποτε κείμενο (διαταγή ή βιβλιογραφία) το οποίο αναφέρεται σε διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και ελέγχου της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Πρόληψη Ατυχημάτων: Είναι η διαδικασία καλλιέργειας «Παιδείας» ασφάλειας, αναζήτησης και εντοπισμού των ενδεχόμενων κινδύνων πρόκλησης ατυχήματος, ακολουθούμενη από ενέργειες και μέτρα με σκοπό την εξάλειψη ή τον μηδενισμό των πιθανοτήτων πρόκλησης ατυχήματος εξ΄ αιτίας τους.

Αεροπορικά Ατυχήματα: Είναι τα πάσης φύσεως ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται το πτητικό μέσο στον αέρα ή στο έδαφος.

Ατυχήματα Εδάφους: Είναι όλα τα ατυχήματα που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των Αεροπορικών Ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των τροχαίων, που προκαλούνται κατά την τέλεση του ανατεθέντος έργου με οποιοδήποτε Μέσο Μεταφοράς (ΜΜ).

Επίβλεψη: Επίβλεψη ΑΠΕ είναι η ανθρώπινη λειτουργία ή η δραστηριότητα που σκοπεύει στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών και των αποστολών της ΠΑ, ώστε αυτές να εκτελούνται με ασφάλεια.

Επιβλέποντες: Είναι όσοι από το προσωπικό της ΠΑ έχουν στα καθήκοντά τους ευθύνη επίβλεψης.

Εκτίμηση Βαθμού Κινδύνου-Operational Risk Management (ORM): Είναι ο υπολογισμός του Βαθμού Κινδύνου μιας αποστολής ή εργασίας λαμβάνοντας υπόψη όλους τους γνωστούς παράγοντες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν Ατυχήματα.

Περιοχές Υψηλού Κινδύνου: Είναι οι περιοχές ή το «εργασιακό περιβάλλον», που λόγω της φύσης των εκτελούμενων εργασιών, των χρησιμοποιούμενων μέσων και υλικών ή των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να συμβεί ατύχημα.

Διαχείριση Δυναμικού Πληρώματος – Crew Resource Management (CRM): Το Crew Resource Management (CRM) είναι η εφαρμογή των αρχών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πρακτική εφαρμογή στους τομείς ηγεσίας, επικοινωνίας, αντίληψης κατάστασης, λήψης απόφασης και διαχείρισης άγχους με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της αποστολής μέσω της ομαδικής απόδοσης (Ιπτάμενος -Τεχνικός – Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας) και αποτελεσματικής χρήσης όλων των διαθέσιμων πόρων.