Θεωρητική – Πρακτική Εκπαίδευση ΣΕΑ/Ε

Μενού

Η συντήρηση των αποφοίτων ΑΕΛΑ θα υλοποιείται με έκτακτες Σειρές Σεμιναρίων καθόλη τη διάρκεια του έτους και ανάλογα με τον αριθμό των υπό συντήρηση ΑΕΛΑ.

Η διάρκεια του σταδίου συντήρησης θα είναι από δύο (2) έως τέσσερες (4) εκπαιδευτικές ημέρες αναλόγως των απαιτήσεων, εκ των οποίων την πρώτη ημέρα θα υλοποιείται η θεωρητική εκπαίδευση.