Σειρά Εκπαιδευτών Όπλων Τακτικής

Μενού

Διεξάγεται μετά την τοποθέτηση των νέων Εκπαιδευτών στο ΣΟΤ. Το πρόγραμμα και οι ενότητες της εκπαίδευσης δύναται να εκτελεστούν κατά την εκτέλεση της Μικτής Σειράς, σε event DISSIMILAR ή/και κατά την σχεδίαση-εκτέλεση της άσκησης Ηνίοχος.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους νεοτοποθετημένους εκπαιδευτές ΣΟΤ, σε συγκεκριμένα αντικείμενα και προγράμματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.