More

  Σχολή Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας

  Σχολή Διοίκησης & Επιτελών ΠΑ (πρώην Σχολή Πολέμου Αεροπορίας)

  Έμβλημα

  “Mάθη γάρ τοι φρένας αύξει”

  (Διότι η μάθηση, βεβαίως, διευρύνει την σκέψη του ανθρώπου)

  Aλλ’ άγε μύθων κλύθι μάθη γάρ τοι φρένας αύξει ώς γάρ καί πρίν ειπα πιφαύσκων πείρατα μύθων, δίπλ’ ερέω.

  (Eμπεδοκλής, B 17, 14 I, 316, 8 FRAGMENTE DER VORSOKRATIKER)

  Ο Eμπεδοκλής (προσωκρατικός φιλόσοφος), στο παραπάνω γνωμικό τονίζει τη σπουδαιότητα της μάθησης, καθόσον μάλιστα αυτή διευρύνει τη σκέψη και εμπλουτίζει τον άνθρωπο με πολύτιμη πείρα.

  Θέση

  H Σχολή Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΠΑ) έχει έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

  Έτος Συγκρότησης

  1957

  Αποστολή

  Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή γενικής και ειδικής, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές, με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής τους ικανότητας, ώστε να καθίστανται ικανά στελέχη για την επίτευξη της αποστολής της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Ειδικότερα, αποστολή της ΣΠΠΑ είναι:

  α. Η παροχή γενικής, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στους Αξιωματικούς, με σκοπό την προετοιμασία, την ανάπτυξη και βελτίωση της επιτελικής και διοικητικής τους ικανότητας, ώστε να καθίστανται αποτελεσματικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους ως Επιτελείς και Διοικητές.

  β. Η παροχή ειδικής, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό με σκοπό τη στοχευμένη επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση επί θεματικών και γνωστικών αντικειμένων που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων και της ΠΑ γενικότερα.

  γ. Η παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και των επιδράσεων αυτών στις δυνάμεις αεροδιαστήματος, με σκοπό τη διαμόρφωση και διάδοση αρχών, που απορρέουν διεθνώς από την επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική εφαρμογή και την ακολουθούμενη πρακτική, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της αεροπορικής ισχύος.

  Επίσης η Σχολή, ως εκ της αποστολής της προκύπτει, διεξάγει επιστημονική έρευνα και εκπονεί μελέτες στους τομείς της αεροπορικής επιστήμης και στρατηγικής, καθώς και προτάσεις αναπροσαρμογής του Βασικού Δόγματος για την Πολεμική Αεροπορία.

  Ιστορία

  Η ανάγκη κάλυψης επιμόρφωσης των στελεχών της ΠΑ, οδήγησαν σύμφωνα με τα πρότυπα των προηγμένων Αεροποριών του Δυτικού κόσμου στην ίδρυση στις 9 Σεπτεμβρίου του 1957 της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ), ισότιμης με τις αντίστοιχες σχολές του Στρατού και του Ναυτικού. Η ΣΠΑ εγκαταστάθηκε αρχικά σε οίκημα της ΠΑ στο Παλαιό Φάληρο.

  Στα τρία πρώτα χρόνια (1957-1960), η ΣΠΑ παρείχε εκπαίδευση μόνο σε ανώτερους αξιωματικούς. Η ανάγκη όμως κάλυψης όλο και περισσοτέρων επιτελικών θέσεων με καταρτισμένους επιτελικά Αξιωματικούς είχε ως αποτέλεσμα, κατά το έτος 1960, να καθιερωθεί και να λειτουργήσει για πρώτη φορά το Τμήμα Κατωτέρων Αξιωματικών Επιτελών (ΣΠΑ/Κ), διαρκείας 2 και αργότερα 3½ μηνών. Παράλληλα το Τμήμα Ανωτέρων συνέχισε να λειτουργεί, με σημαντική όμως βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και με την προσθήκη επιχειρησιακών ασκήσεων και άλλων ουσιωδών αντικειμένων.

  Το 1963 αποτέλεσε σταθμό για τη Σχολή. Αναγνωρίσθηκε επίσημα πια η ανάγκη μόνιμης λειτουργίας και των δύο Τμημάτων της ΣΠΑ, του Τμήματος Ανωτέρων και του Τμήματος Κατωτέρων. Η διάρκεια φοίτησης καθορίστηκε σε 5½ μήνες για το Τμήμα Ανωτέρων και αναθεωρήθηκε ριζικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής. Το Δεκέμβριο του 1963 η Σχολή μεταφέρθηκε στο Στρατόπεδο Δεκέλειας. Το έτος 1964 λειτούργησε για πρώτη φορά στη ΣΠΑ το «Προπαρασκευαστικό Τμήμα», για την προετοιμασία των Ανωτέρων Αξιωματικών που είχαν ορισθεί για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Τον Ιούλιο του 1965 η ΣΠΑ/Κ ονομάσθηκε Σχολή Κατωτέρων Επιτελών Αεροπορίας (ΣΚΕΑ) και η διάρκεια φοίτησης αυξήθηκε στους 4½ μήνες. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αυξήθηκε και η διάρκεια φοίτησης των Ανωτέρων Αξιωματικών σε 9 μήνες, ενώ το πρόγραμμα διαμορφώθηκε κατάλληλα για την παροχή πληρέστερης εκπαίδευσης στους σπουδαστές.

  Το έτος 1969, η επιτυχής αποφοίτηση από τη ΣΠΑ καθιερώθηκε ως προσόν προαγωγής του Αξιωματικού. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα, από το Σεπτέμβριο του 1969, να λειτουργήσει η Σχολή βάσει τροποποιημένων προγραμμάτων και η διάρκεια φοίτησης καθοριζόταν ανάλογα με τις ανάγκες.

  Το 1987, στο πλαίσιο δημιουργίας ενιαίου φορέα επιμόρφωσης των στελεχών της ΠΑ, εντάχτηκαν στη Σχολή οι παρακάτω δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της Π.Α.:

  • Σχολεία Επιμόρφωσης Στελεχών (ΣΕΣ), που περιλαμβάνουν:

   • Σχολείο Επιτελών Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ – ISD)

   • Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ)

   • Σχολείο Ασφαλείας Πτήσεων & Εδάφους (ΣΑΠΕ)

   • Σχολείο Αξιωματικών Πληροφοριών (ΣΑΠ)

   • Το Σχολείο Πληροφορικής

   • Η Σχολή Ξένων Γλωσσών (ΣΞΓ)

  • Η Επιστημονική Βιβλιοθήκη.

  Το 1998 δημιουργήθηκε στη ΣΠΑ το νέο Τμήμα Κατωτέρων Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών, διάρκειας ενός (1) μηνός, με την αρχική ονομασία ΣΠΑ/ΚΑΑ και αργότερα Σχολείο Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών -ΣΕΑΑ. Αποστολή του είναι η επιμόρφωση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας των προερχομένων εξ Ανθυπασπιστών, με σκοπό να καταστούν ικανοί ως επιτελείς και Διοικητικοί προϊστάμενοι διαφόρων επιστασιών. Η 1η σειρά ΣΠΑ/ΚΑΑ λειτούργησε την 1η Νοεμβρίου 1999.

  Στις 30 Μαΐου 2003, το τμήμα ΣΠΑ/Ανωτέρων με την απονομή των πτυχίων της 80ης εκπαιδευτικής σειράς, έπαψε να λειτουργεί μετά την απόφαση αναδιοργάνωσης των Σχολών Πολέμου και τη λειτουργία της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στη Θεσσαλονίκη.

  Τον Ιανουάριο του 2004 η Σχολή ανασυγκροτείται και υπάγονται σε αυτή:

  • Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ)

  • Το Σχολείο Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ)

  • Το Σχολείο Ξένων Γλωσσών (ΣΞΓ)

  • Το Σχολείο Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους (ΣΑΠΕ)

  • Το Σχολείο Πρόληψης Ατυχημάτων (ΣΠΑΤ)

  • Το Σχολείο Επιτελών Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ/ISD)

  • Το Σχολείο Αξιωματικών Πληροφοριών (ΣΑΠ)

  • Το Σχολείο Χημικής Βιολογικής Ραδιολογικής Πυρηνικής Άμυνας (Σ/ΧΒΡΠΑμ)

  Το 2012 η ΣΠΑ μετονομάζεται σε Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ ΠΑ). Στα ανωτέρω υπαγόμενα σε αυτή Σχολεία, προστίθεται το Human Performance in Military Aviation (HPMA). Επιπρόσθετα, προβλέπεται η διοργάνωση πλήθους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, εξετάσεις ελέγχου γλωσσομάθειας προσωπικού, αλλά και εκπαιδευτικές σειρές πέραν των προαναφερθέντων. Υπό το καθεστώς αυτό υφίσταται και λειτουργεί το Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ).

  Στις 14 Οκτωβρίου 2016, και μετά από απόφαση του ΣΑΓΕ, έπαυσε η λειτουργία της Σχολής Ξένων Γλωσσών (ΣΞΓ) λόγω ίδρυσης και λειτουργίας του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ).

  Στις 3 Μαΐου 2019, η ΣΔΙΕΠ/ΠΑ μετονομάζεται σε Αεροπορική Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ).

  Στις 9 Φεβρουαρίου 2023, η ΑΣΠ μετονομάζεται σε Σχολή Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας.

  Εκπαίδευση

  Για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που απορρέουν από την αποστολή της Σχολής, η εκπαίδευση πραγματοποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένες και καθορισμένες διάρκεια, αρχές εκπαίδευσης, μεθοδολογία και αντικείμενα εκπαίδευσης. Την εκπαίδευση διακρίνουν οι αρχές της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, της Διαλεκτικής Διαδικασίας και της Ενεργού Συμμετοχής. Η διάρκεια και τα αντικείμενα φοίτησης των εκπαιδευτικών φορέων της Σχολής, έχουν ως εξής:

  • Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), έχει διάρκεια τρεις έως τέσσερις (3 – 4) μήνες. Η διδακτέα ύλη εντάσσεται σε τέσσερις (4) Τομείς Σπουδών, ως εξής :
   • Τομέας “Α”, Επικοινωνία – Επιτελικά Καθήκοντα
   • Τομέας “Β”, Ηγεσία – Διοίκηση – Διοικητική
   • Τομέας “Γ”, Δόγμα – Στρατηγική – Αεροπορικές Επιχειρήσεις
   • Τομέας “Δ”, Εθνικά Θέματα – Διεθνείς Σχέσεις
  • Το Σχολείο Επιμόρφωσης Αξκών εξ Ανθστών (ΣΕΑΑ) έχει διάρκεια τρεις έως τέσσερις (3 – 4) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Η διδακτέα ύλη εντάσσεται σε δύο (2) Τομείς Σπουδών, ως εξής :
   • Τομέας “Α”, Επικοινωνία – Επιτελικά Καθήκοντα
   • Τομέας “Β”, Ηγεσία – Διοίκηση – Γενικά Θέματα Επιμόρφωσης
  • Το Σχολείο Ασφαλείας Πτήσεων Εδάφους (ΣΑΠΕ) έχει διάρκεια οκτώ (8) εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει τα αντικείμενα Ανθρώπινου Παράγοντα, Πρόληψης Ατυχημάτων, Αεροπορικής Τεχνολογίας, Διερεύνησης Ατυχήματος, καθώς και γενικότερα επιμορφωτικά θέματα.
  • Το Σχολείο Επιτελών Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ / ISD) έχει διάρκεια πέντε (5) εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει τα αντικείμενα Απαιτήσεων Εργασίας και Εκπαίδευσης, Αντικειμενικών Σκοπών και Τεστ, Σχεδίασης και Ανάπτυξης της Διδασκαλίας καθώς και Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης.
  • Το Σχολείο Αξκών Πληροφοριών (ΣΑΠ) έχει διάρκεια έξι (6) εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει τα αντικείμενα Οργάνωσης και Λειτουργίας Γραφείου. Πληροφοριών, Παροχής Διαρκούς Έγκαιρης και Αμφίδρομης Ροής Πληροφοριών σε Εθνικό και Νατοϊκό Επίπεδο, Χωρών Ενδιαφέροντος, Εθνικών θεμάτων και γενικότερων Επιμορφωτικών θεμάτων.
  • Το Σχολείο Πρόληψης Ατυχημάτων (ΣΠΑΤ) έχει διάρκεια δύο έως τρεις (2 – 3) εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει τα αντικείμενα Ανθρώπινου Παράγοντα, Πρόληψης Ατυχημάτων, Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και γενικότερα Επιμορφωτικά Θέματα.
  • Το Σχολείο Χημικής Βιολογικής Ραδιολογικής Πυρηνικής Άμυνας (Σ/ΧΒΡΠΑμ) έχει διάρκεια δύο έως τρεις (2 – 3) εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει τα αντικείμενα Ανθρώπινου Παράγοντα, Πρόληψης Ατυχημάτων, Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και γενικότερα Επιμορφωτικά Θέματα.
  • Το Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ) έχει διάρκεια πέντε (5) εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει τα αντικείμενα Ψυχολογίας Μάθησης, Επικοινωνίας, Σχεδίασης Μαθημάτων, Μέσων Διδασκαλίας και Οπτικοακουστικών Μέσων.

  Πέραν των ανωτέρω η Σχολή σε συνεργασία με διάφορους φορείς της ΠΑ διοργανώνει Σεμινάρια επίβλεψης πτήσεων, Σχολείο Επιμόρφωσης Αξκών εξ Ανθστών (ΣΕΕΑ) με τηλεδιάσκεψη σε Μονάδες εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, εξετάσεις για την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), εξετάσεις ελέγχου γλωσσομάθειας, Ημερίδες – Σεμινάρια, καθώς και Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ) σε Μονάδες του ΑΤΑ.

  Μέθοδοι Εκπαίδευσης

  Ο Οργανισμός της Σχολής, άρθρο 40, ορίζει όπως η εκπαίδευση στην ΣΠΠΑ γίνεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, με τις παρακάτω μεθόδους:

  • Διαλέξεις: Παρουσίαση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση και εμπλουτισμό των γνώσεων των σπουδαστών.
  • Σεμινάρια: Κατευθυνόμενη συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών.
  • Ασκήσεις: Εκτελούνται επί σεναρίων που δίδονται είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.
  • Εργασίες: Σχεδιάζονται από τη Σχολή με βάση την ύλη που διδάσκεται, περιγράφονται στον οδηγό εκπαίδευσης και αναλύονται λεπτομερώς με γραπτές και προφορικές οδηγίες και περιλαμβάνουν:
   • Ατομικές Εργασίες, που διακρίνονται σε γραπτές και προφορικές :
    • Γραπτές Εργασίες: Υλοποιούνται από τους σπουδαστές σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες της Σχολής.
    • Προφορικές Εργασίες: Με αυτές γίνεται ανάπτυξη συγκεκριμένου θέματος που έχει εγκριθεί από τη Σχολή, με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας των σπουδαστών στον προφορικό λόγο.
   • Ομαδικές Εργασίες: Εκτελούνται επί σεναρίων που δίνονται στις εκπαιδευτικές ομάδες, για την επίλυση προβλημάτων διοικητικής και επιχειρησιακής φύσης.
   • Εργασία “Μελέτη” ή “Πραγματεία”: Αποτελεί είδος γραπτής ατομικής εργασίας σε θέματα των τομέων σπουδών της ΣΠΠΑ.
  • Επίδειξη – Εφαρμογή: Αποβλέπουν στην πρακτική παρουσίαση ειδικών αντικειμένων και τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Εκπαιδευτικά Ταξίδια και Επισκέψεις: Εκτελούνται εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις στο εσωτερικό και εξωτερικό σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς της ΣΠΠΑ.
  • Ημερίδες: Διοργανώνονται επί αντικειμένων ενδιαφέροντος των Τομέων Σπουδών, που ορίζονται στο άρθρο 40 του Οργανισμού της Σχολής.

  Η εκπαίδευση στη Σχολή, όπως προτάσσουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και εξελίξεις, και στο πλαίσιο της συνδυασμένης εκπαίδευσης (Blended Learning), περιλαμβάνει συνδυασμό φυσικής παρουσίας των σπουδαστών στο αμφιθέατρο/τάξη, καθώς και παρουσίας των σπουδαστών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης της ΠΑ.

  Εκδόσεις

  Η Σχολή πέραν των δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της έκδοσης και διανομής του περιοδικού Αεροπορική Επιθεώρηση από το 1972.

  Το περιοδικό εκδίδεται κάθε τέσσερις (4) μήνες και διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑ.

  Οι όροι συνεργασίας με το περιοδικό εμφανίζονται εδώ.

  Στις 28 Δεκεμβρίου 2007 στο Περιοδικό απονεμήθηκε το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών.

  Επικοινωνία

  • Διεύθυνση : Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ΤΚ 13671, ΤΓΑ 1010, Αχαρνές Αττικής
  • Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 8195096
  • Υπασπιστήριο: 210 8193901
  • Διευθυντής Εκπαίδευσης: 210 8193920
  • Διευθυντής Μελετών: 210 8193910
  • Φαξ : 210 246 7682
  • Email Υπασπιστηρίου: asp@haf.gr
  • Email Διοικητή: cmdr.asp@haf.gr