Αρχική Οργανωτική Δομή Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Έμβλημα

“Τήν επιμέλειαν φίλει”

(Αγάπα την επιμέλεια)

(Λατιν. μετάφρ. DILIGENTIAM QUAERE)

(Συλλογή Δημητρίου Φαληρέως: Των επτά Σοφών αποφθέγματα)

Εκ του βιβλίου FRAGMENTA PHILOSOPHORUM EDITIT FR. GUIL MULLACHIUS, Τόμος Ι, PARISIIS, MCCCLX (1860), σελ. 213

Θέση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) έχει την έδρα της στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

Έτος Ίδρυσης

1953

Αποστολή

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)  είναι Μείζων Σχηματισμός (ΜΣ), με αποστολή :

 • Την εκτέλεση αποστολών αερομεταφορών επ’ ωφελεία της ΠΑ και των άλλων Κλάδων των ΕΔ, αποστολές Έρευνας-Διάσωσης (Ε-Δ) και Έρευνας-Διάσωσης Μάχης (Ε-ΔΜΑ), Αεροδιακομιδών, Αεροπυροσβέσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας, για την υποστήριξη του πολιτικού τομέα στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η παροχή άρτιας εκπαίδευσης, η εξασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας και ετοιμότητας του προσωπικού (πληρώματα αέρος και προσωπικό εδάφους) των Μονάδων.
 • Την ανάπτυξη και διατήρηση ενός συστήματος, που να εξασφαλίζει την εκτίμηση και αποτίμηση του κόστους κύκλου ζωής, την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων – υλικών και υπηρεσιών και τη διαρκή παροχή υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας, για την ανάπτυξη, την υποστήριξη και τη διατήρηση των αεροπορικών δυνάμεων, στο χρόνο και τον τόπο που θα απαιτηθεί.
 • Την εξυπηρέτηση έτερων Δημόσιων Υπηρεσιών στην υποστήριξη των αεροπορικών τους μέσων ή και των δυνάμεων αυτών, στην έκταση που καθορίζεται από σχετικές συμφωνίες που της ανατίθενται.

Οργάνωση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης είναι οργανωμένη σε Κλάδους και Διευθύνσεις, επικεφαλής των οποίων είναι ο Διοικητής ΔΑΥ και ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του με τη βοήθεια του Επιτελικού του Γραφείου.

Στον Δ/ΔΑΥ υπάγονται ο Επιτελάρχης, το Γραφείο Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου, η Διεύθυνση Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους και το Γραφείο Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας.

Στον Επιτελάρχη υπάγονται η Κεντρική Γραμματεία, η Διεύθυνση Αξιολογήσεων-Επιθεωρήσεων, το Κέντρο Μηχανοργάνωσης , η Μοίρα ΔΑΥ καθώς και οι Κλάδοι, με τις Διευθύνσεις και τα τμήματα που τους απαρτίζουν.

Οι Κλάδοι της ΔΑΥ έχουν ως εξής :

 • Ο Α’ Κλάδος (Επιχειρήσεων) αποτελείται από τις Διευθύνσεις:
  • Α1 (Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων)
  • Α6 (Προστασίας Δυνάμεων)
  • Α8 (Διεύθυνση Εκπαίδευσης)
  • Α10 (Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού)
  • Α11 (Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού)
  • ΚΕΠΙΧ
 • Ο Γ΄ Κλάδος αποτελείται από τις Διευθύνσεις:
  • Γ1 (Διεύθυνση Υποστήριξης Μεταφορικών – Εκπαιδευτικών Α/Φ)
  • Γ2 (Διεύθυνση Υποδομών)
  • Γ3 (Διεύθυνση Οικονομικού)
  • Γ4 (Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Μέσων)
  • Γ7 (Διεύθυνση Εφοδιασμού – Μεταφορών)
  • Γ8 (Διεύθυνση Υποστήριξης Μαχητικών Α/Φ – Οπλισμού)
  • Γ9 (Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας)
  • Γ10 (Διεύθυνση Εργοστασιακής Υποστήριξης)

Στη ΔΑΥ υπάγονται οι ακόλουθες Μονάδες :

Πτέρυγες

Εργοστάσια

Μονάδες Εφοδιασμού

Λοιπές Μονάδες

Μοίρες Αεροσκαφών

Λοιπές Μοίρες

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, ΤΚ 19200, Ελευσίνα
 • Φαξ: 210 5540001
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων : 210 5501002
 • Email: