More

  206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών

  206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών

  Έμβλημα

  “Έργον δ’ ουδέν όνειδος”

  (Hσίοδος)

  (H εργασία δεν είναι ντροπή)

  Θέση

  Άνω Λιόσια Αττικής.

  Έτος Συγκρότησης

  1949

  Υπαγωγή

  Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης.

  Αποστολή

  Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206 ΠΑΥ) έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση πάσης φύσεως αεροπορικών υποδομών (στρατιωτικών και κοινής χρήσης) συμπεριλαμβανομένων ζωτικών επιχειρησιακών εστρωμμένων επιφανειών (διαδρόμων αποπροσγείωσης, τροχοδρόμων, δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων και οδικών δικτύων), οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών – πλην τηλεπικοινωνιακών – έργων, έργων οδοποιίας και δικτύων ευκολιών.

  Επίσης, την προγραμματισμένη επιθεώρηση, τη συντήρηση, την επισκευή και την έκτακτη αποκατάσταση βλαβών ειδικών αεροπορικών υποδομών (θυρών καταφυγίων αεροσκαφών, ανασχετήρων, υποβρυχίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων, κλιματιστικών συγκροτημάτων επιχειρησιακών χώρων και αρμών δαπέδων) καθώς και την συντήρηση υφιστάμενων υπόστεγων και καταφυγίων αεροσκαφών και τη διαγράμμιση εστρωμμένων επιφανειών.

  Τέλος, την αντιμετώπιση καταστροφών και την ανέλκυση βυθισμένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

  Ιστορία

  Η μετεξέλιξη της Μονάδας από την ίδρυσή της έχει ως εξής:

  • Σμήνος Κατασκευών, ΣΚΕΒΑ (1949 – 1951)

  Ενδεικτικά αναφέρονται σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν: κατασκευή του υπόστεγου αεροσκαφών στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας όπου σήμερα στεγάζεται το Μουσείο ΠΑ, ανέγερση με αυτεπιστασία δώδεκα (12) υπόστεγων αποθηκών στον περίβολο των Αποθηκών Υλικού Αεροπορίας στο Δέλτα Φαλήρου, μικρότερα έργα στα αεροδρόμια Ελληνικού, Αράξου, Μεγάρων και στην Κρήτη.

  • Μοίρα Κατασκευών, ΜΚΕΒΑ ( 1951 – 1953 & 1958 – 1973)

  Ενδεικτικά αναφέρονται σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν: ανακατασκευή κι επέκταση αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης, κατασκευή διαδρόμου προσγείωσης Λήμνου με αυτεπιστασία, κατασκευή τμήματος των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

  • Μοίρα Αεροπορικών Κατασκευών, ΜΑΚ (1973 – 1983), η οποία το 1983 αναβαθμίστηκε σε Μονάδα Αεροπορικών Κατασκευών, ΜΑΚ (1983 – 2008)

  Ενδεικτικά αναφέρονται σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν: κατασκευή συγκροτήματος οικημάτων διαμονής προσωπικού στους Θρακομακεδόνες, κατασκευή πολυκατοικιών στέγασης προσωπικού στο αεροδρόμιο Λάρισας, ανακατασκευή διαδρόμου προσγείωσης αεροδρομίου Αράξου, ανακατασκευή διαδρόμου προσγείωσης αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης.

  • 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών, 206ΠΑΥ (2008 – ως σήμερα)

  Οργάνωση

  Η Μονάδα συγκροτείται στο πλαίσιο τυπικού οργανογράμματος Πτέρυγας της ΠΑ. Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητάς της ως μοναδικού φορέα κατασκευής έργων και με ίδια μέσα, περιλαμβάνει επιπλέον τους παρακάτω εξειδικευμένους τομείς:

  • Διεύθυνση Κατασκευών (ΔΚΑΤ)

  Επιτελικός φορέας της Μονάδας στον τομέα εκτέλεση έργων της ΠΑ, είτε μέσω ανάθεσης σε οικονομικούς φορείς, είτε με ίδια μέσα. Αποτελείται από πέντε ( 5) Τμήματα, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η εκπόνηση μελετών έργων, η δημοπράτηση και ανάθεση εκτέλεσης έργων από οικονομικούς φορείς, η εποπτεία της υλοποίησης των εκτελούμενων έργων, η διεκπεραίωση της οριστικής απόδοσης των έργων και η ανάθεση εκπόνηση μελετών έργων σε οικονομικούς φορείς.

  • Μοίρα Κινητών Ομάδων (ΜΚΟ)

  Ανάπτυξη και αποστολή ταχυκίνητων δυνάμεων ανά την επικράτεια με σκοπό την συντήρηση, επισκευή έως και κατασκευή εξειδικευμένων εγκαταστάσεων (ανασχετήρες αεροσκαφών, υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις, αρμοί δαπέδων εστρωμμένων επιφανειών, θύρες καταφυγίων αεροσκαφών, κλιματιστικές μονάδες επιχειρησιακών χώρων). Επιπλέον, η διεξαγωγή επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών καθώς και έρευνας διάσωσης προσωπικού και υλικού σε υδάτινο περιβάλλον, έως ανελκύσεις πτητικών μέσων ή τμημάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, στην Μοίρα ανήκουν οι κάτωθι Κινητές Ομάδες:
  – Κινητή Ομάδα Συντήρησης Υποβρυχίων και Θαλασσίων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ).
  – Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ).
  – Κινητή Ομάδα Συντήρησης Θυρών Καταφυγίων (ΚΟΣΘΚΑ).
  – Κινητή Ομάδα Ανασχετήρων (ΚΟΑ).
  – Κινητή Ομάδα Συντήρησης-Πλήρωσης Αρμών (ΚΟΣΠΑ).
  – Κινητή Ομάδα Συντήρησης Κλιματιστικών (ΚΟΣΚ).

  • Μοίρα Κατασκευής Ασφαλτικών Οδοποιίας & Χωματουργικών Εργασιών (ΜΚΑΟΧΕ)

  Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών ζωτικής σημασίας εστρωμμένων επιφανειών (διάδρομοι προσγείωσης, τροχόδρομοι, δάπεδα στάθμευσης, οδικά δίκτυα, κλπ), προσωρινή αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων, κατεδαφίσεις συμβατικών και μεταλλικών αεροπορικών εγκαταστάσεων, διάνοιξη οδών προσπέλασης.

  • Μοίρα Συντήρησης-Κατασκευών (ΜΣΚ)

  Συντήρηση και ανακαίνιση υφισταμένων υποδομών της Μονάδας και άλλων Μονάδων της ΠΑ, καθώς και συμμετοχή στην εκτέλεση συμβατικών έργων της ΠΑ διά των συνεργείων παραγωγής και υποστήριξης (ξυλουργείο, υδραυλικών, χρωστών, ηλεκτρολόγων, οικοδόμων, μεταλλικών κατασκευών).

  • Κλιμάκια Έργων

  Αυτοτελή σμήνη που συγκροτούνται για αποστολή ανά την επικράτεια με σκοπό την εκτέλεση εργασιών κατασκευής πάσης φύσης έργων (πλην τηλεπικοινωνιακών).

  • Σχολεία

  Παροχή πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την εκτέλεση της αποστολής της Μονάδας και της ΠΑ. Ενδεικτικά αντικείμενα εκπαίδευσης που παρέχονται είναι: ανασχετήρων αεροσκαφών, υποβρυχίων αποστολών, αντιμετώπισης καταστροφών, μηχανοσωστών, θυρών καταφυγίων αεροσκαφών, νέων αξιωματικών εγκαταστάσεων, νέων υπαξιωματικών εγκαταστάσεων.

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, GR-13341, Άνω Λιόσια, Αττική
  • Τηλ. Κέντρο: 2102470488 – 489
  • FAX: 210 2475523
  • Υπασπιστήριο: 2102475523
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
   • Διοικητής: cmdr.206pay@haf.gr
   • Τμήμα Μελετών Έργων: tmel.206pay@haf.gr
   • Τμήμα Παρακολούθησης Έργων: tpar.206pay@haf.gr
   • Τμήμα Εργολαβιών Προμηθειών: terg.206pay@haf.gr
   • Τμήμα Απόδοσης Έργων: tapod.206pay@haf.gr