Υπηρεσία ΠΑ Ελέγχου Αεροπορικής Βιομηχανίας

Υπηρεσία ΠΑ Ελέγχου Αεροπορικής Βιομηχανίας

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Θέση

Βρίσκεται στην Τανάγρα Βοιωτίας.

Έτος Συγκρότησης

1978

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης.

Αποστολή

Η ΥΠΑΕΑΒ εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και ενεργεί για λογαριασμό του, για όλα τα θέματα, που αφορούν την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών από την ΕΑΒ και για όλες τις μεταξύ των δύο μερών συναλλαγές επ` ωφελεία του ΕΛ-ΔΗ.

Αποστολή της ΥΠΑΕΑΒ σε καιρό ειρήνης είναι: Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στην ΕΑΒ Α.Ε. για λογαριασμό του Δημοσίου και στην συνέχεια η παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης τούτων, καθώς και η μέριμνα για την εκπλήρωση προς την ΕΑΒ Α.Ε. των υποχρεώσεων του Δημοσίου, οι οποίες απορρέουν από τις σχετικές συμφωνίες ή συμβάσεις.

Δραστηριότητες

  • Η παρακολούθηση υλοποίησης Προγραμμάτων Εργοστασιακής Συντήρησης Α/Φ-Ε/Π, Α/Κ, Μέσων Τηλεπικοινωνιών, καθώς και Κατασκευών βάσει ειδικών Συμβάσεων.
  • Ο έλεγχος πληρότητας και τήρησης των διαδικασιών εξασφάλισης της ποιότητας των εργασιών .
  • Διενέργεια Οικονομικών Δοσοληψιών με την ΕΑΒ Α.Ε. και έλεγχος των σχετικών παραστατικών
  • Χειρισμός θεμάτων αμοιβαίας υποστήριξης σε υλικά, μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και ΕΑΒ Α.Ε.
  • Μεσολάβηση για παροχή στην ΕΑΒ Α.Ε. υποστήριξης από το Δημόσιο σε μέσα και υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου της

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Τηλ. Κέντρο: 2262058580, 2262058331
  • FAX: 2262052041