Υπηρεσίες Υγείας

 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 

Μενού

Υπηρεσίες Υγείας

Γενικά

Το 251 ΓΝΑ παρέχει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε ένα σύνολο προσώπων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ΠΑ, ασχέτως από τον Ασφαλιστικό Φορέα των προσώπων αυτών. Οι δικαιούχοι περίθαλψης καθορίζονται από Μόνιμες Διαταγές Μονάδος σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Δικαιούχοι Υπηρεσιών Υγείας 251 ΓΝΑ

Δείτε ακόμη:

Συμβεβλημένοι Ιατροί ΥΠ.ΕΘ.Α

Περίθαλψη στο 251 ΓΝΑ

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3655/2008, ανακοινώνεται ότι άπαντες οι προσερχόμενοι για περίθαλψη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) στο 251 ΓΝΑ υποχρεούνται να γνωστοποιούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσκομίζοντας και σχετικό παραστατικό.

Τμήματα