Εξωτερικά Ιατρεία

Γενικά

Η λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων που υπάγονται στις Δνσεις Υγειονομικών Τομέων καθώς και οι δικαιούχοι εξωνοσοκομειακής περιθάλψεως στα αντίστοιχα Ε.Ι. καθορίζονται από Μόνιμη Διαταγή Μονάδος.

Στον χώρο των Ε.Ι. του Νοσοκομείου λειτουργεί η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, που προγραμματίζει μέσω του ΔΥΣΝ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” την εξέταση των δικαιούχων.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Ε.Ι.

Το πρόγραμμα λειτουργίας των Ε.Ι. Δνσης Παθολογικού Τομέα, Δνσης Χειρουργικού Τομέα και Δνσης Οδοντιατρικού Τομέα καθώς και το πρόγραμμα λειτουργίας Εργαστηρίων καθορίζεται ως εξής:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • 210 7463300, 210 7702359 και 210 7753362

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Ε.Ι.- Τμημάτων – Εργαστηρίων με τα οποία απαιτείται προσυννενόηση

 • Εργ. Οστικής Πυκνομετρίας: 210 7464240
 • Εργαστήριο Νευρολ/κής Κλινικής: 210 7464191
 • Γραμματεία Ε.Ι. Πνευμ/κής Κλινικής: 210 7464008
 • Γραμματεία Ε.Ι. Δερματολ/κής Κλινικής: 210 7464185
 • Παιδιατρικό Τμήμα: 210 7464041
 • Τμήμα Φυσικοθεραπευτηρίου: 210 7464075
 • Γραμματεία Ε.Ι. Νευρολ/κής Κλινικής: 210 7464192
 • Εξωτερικό Ιατρείο Γναθοπροσωπικής Χειρ/κής Κλινικής: 210 7464289
 • Ορθοδοντικό Τμήμα: 210 7464276
 • Οδοντοπροσθετικό Τμήμα: 210 746 5221
 • Ενδοδοντολογικό Τμήμα: 210 7463861
 • Γραμμ.Εργ,Αξονικής Τομογραφίας: 210 7464932
 • Εξωτερικό Ακτινολογικό: 210 7464037
 • Εσωτερικό Ακτινολογικό: 210 7462221 και 210 7464222
 • Γραμμ. Εργαστ, Μαστογραφίας: 210 7464219
 • Γραμμ. Εργαστ. Υπερηχοτομογραφίας: 210 7464247
 • Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής: 210 7464938
 • Γραμμ.Εργαστ. Μαγνητικής Τομογραφίας: 210 7465907 και 210 7465908
 • Αναίμακτο Καρδιολογικό Εργαστ.: 210 7465422