Τμήμα Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης

Γενικά

Το Τμήμα Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης (ΤΠΥΕ) άρχισε να λειτουργεί στο 251 ΓΝΑ το 1984. Σκοπός του είναι η περιοδική εξέταση του προσωπικού εδάφους της ΠΑ, με στόχο την πρόληψη νόσων και την εκτίμηση της υγειονομικής και φυσικής κατάστασης των εξεταζομένων.

Αντικείμενο

Στο ΤΠΥΕ προσέρχονται για εξέταση κάθε δύο χρόνια (ΔΙΕΤΗ) όλο το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό και το πολιτικό προσωπικό ορισμένων ειδικοτήτων της ΠΑ (Οδηγοί, Μάγειροι, Τραπεζοκόμοι, Κουρείς, Τεχν.Αεροσκαφών). Κάποιες ειδικότητες (όπως ΕΑ, ΤΕΑ, ΧΡΑΝ) προσέρχονται κάθε χρόνο (ΕΤΗΣΙΑ)

Λοιπές Διαδικασίες – Εξετάσεις

Οι διαδικασίες που αφορούν την ανάγκη εισαγωγής στο 251 ΓΝΑ, την παραπομπή στην ΑΑΥΕ κ.λ.π. καθώς και τα στοιχεία που αφορούν το είδος της εξέτασης και τις διενεργούμενες εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις καθορίζονται από Μόνιμη Διαταγή Μονάδος.

Συχνότητα εξέτασης

Το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, υφίσταται την τακτική υγειονομική εξέταση κατά την αρχική ένταξη και κατόπιν ανά διετία ή ανά έτος για ορισμένες ειδικότητες κατά την ημερομηνία γέννησης του καθενός.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

  • Δντού 210 7464095
  • Γραμματείας 210 7464099