Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

  

Μενού

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Ιστορικό

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται υπό την ανωτάτη εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσω του ΓΕΑ. Ιδρύθηκε το έτος 1939 με τον Α.Ν. 1988/1939. Μέχρι τότε όσοι υπηρετούσαν στην Αεροπορία ήταν ασφαλισμένοι στα Μετοχικά Ταμεία του Στρατού ή Ναυτικού ανάλογα με την προέλευση τους, γιατί όπως είναι γνωστό η αρχική συγκρότηση της Αεροπορίας ως ανεξάρτητου Κλάδου των Ε.Δ. έγινε το 1930 από προσωπικό του Στρατού Ξηράς και του Ναυτικού.

Μέλη του Ταμείου

Ασφαλισμένοι στο Ταμείο δηλ. μέλη αυτού είναι:

 • Οι Μέτοχοι, που είναι οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί της Π.Α. (με εξαίρεση τους υπηρετούντες για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης) και οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του Μ.Τ.Α.
 • Οι Μερισματούχοι, που είναι οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί και οι συνταξιούχοι μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου.
 • Μετά το θάνατο των ανωτέρω, οι οικογένειες αυτών.

Σκοπός

Σκοπός του ΜΤΑ είναι η οικονομική ενίσχυση των ασφαλισμένων του μετόχων και μερισματούχων με τη χορήγηση σε αυτούς διαφόρων παροχών, όπως είναι το μέρισμα, η οικονομική ενίσχυση Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α., το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των τέκνων, το βοήθημα πένθους και τα έξοδα κηδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στο Νόμο.

Επίσης στους σκοπούς του ΜΤΑ εντάσσεται και η άσκηση γενικής κοινωνικής πρόνοιας υπέρ των μελών του, με την χορήγηση διαφόρων διευκολύνσεων (δανείων, διατακτικών και οικονομικής αρωγής).

Διοίκηση

Η διοίκηση του Ταμείου ασκείται από τα κατωτέρω όργανα

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Το Γενικό Διευθυντή του Ταμείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται:

 • Από ένα (1) μερισματούχο ανώτατο αξιωματικό προερχόμενο εκ των ιπταμένων, ως πρόεδρο.
 • Από δύο (2) ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς, μετόχους του Ταμείου και κατά προτίμηση ο ένας από αυτούς δικαστικός.
 • Από δύο (2) ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς, μερισματούχους του Ταμείου, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να προέρχεται από τον οικονομικό κλάδο της Π.Α.
 • Από έναν (1) ανώτερο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος• Από το Γενικό Διευθυντή του Ταμείου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως μέλος άνευ ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

Ο Πρόεδρος και τα εκ των μετόχων και μερισματούχων μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν προτάσεως του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Χρέη Αντιπροέδρου εκτελεί ο εκ των μελών, κατά το βαθμό ανώτερος αξιωματικός, μέτοχος ή μερισματούχος και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο αρχαιότερος ως προς το χρόνο κτήσεως του βαθμού, προερχόμενος από τον Οικονομικό Κλάδο.

Καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα μέλος αυτού, ή αξιωματικός ή υπάλληλος του Ταμείου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

Γενικός Διευθυντής του Ταμείου τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος εν ενεργεία Αξιωματικός Οικονομικού της Αεροπορίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εν ενεργεία Αξιωματικός, τοποθετείται κατάλληλος από τους αποστράτους Οικονομικούς Αξιωματικούς, μερισματούχους του Ταμείου, ανακαλούμενος στην ενεργό υπηρεσία.

Το έργο του Ταμείου διεξάγεται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος βοηθείται από Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό.

Η Οργάνωση των Υπηρεσιών του Ταμείου ρυθμίζεται με τις διατάξεις του Β.Δ. 472/1964. Σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα, το Μ.Τ.Α. απαρτίζεται από:

 • Το Γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Το Γραφείο της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τη Γενική Διεύθυνση του Μ.Τ.Α την οποία απαρτίζουν:
  • H Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών.
  • H Διεύθυνση Λογιστικού.
  • H Διεύθυνση Εκμετάλλευσης.
  • H Διεύθυνση Μελετών και Επιθεώρησης.
  • Η Νομική Υπηρεσία.
  • Το Τμήμα Ταμείου

Δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων