Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας 

Μενού

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Σε μετόχους Μ.Τ.Α.

Δικαιολογητικά χορήγησης διάφορων Παροχών – Διευκολύνσεων από ΜΤΑ σε Μετόχους

Απονομή μερίσματος εξερχόμενων

 1. Αίτηση δικαιούχου (Στην αίτηση θα αναφέρεται και η επιθυμία αναγνώρισης στο ΜΤΑ διαφόρων υπηρεσιών όπως υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας κλπ.)
 2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου
 3. Φύλλο Διακοπής Μισθού
 4. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β4 για τυχόν μεταβολές σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.λ.π.
 5. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β4 για υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας
 6. Προεδρικό Διάταγμα αποστρατείας ή – προκειμένου για θανόντα εν ενεργεία στρατιωτικό – Προεδρικό Διάταγμα προαγωγής του σε επόμενο βαθμό
 7. Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής Πράξης
 8. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
 9. Απογραφικό Δελτίο

Για περιπτώσεις απονομής μερίσματος σε χηρεύουσες οικογένειες θανόντων εν ενεργεία στρατιωτικών, πέραν των ανωτέρω, απαιτούνται:

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του θανόντος
 3. Διαταγή διαγραφής του από τη δύναμη της ΠΑ

Χορήγηση Β.Ο.Ε.Α.

 1. Αίτηση δικαιούχου
 2. Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών του κυρίως ασφαλισμένου γονέα (όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της προϋπόθεσης λήψης του Β.Ο.Ε.Α.)
 3. Απόσπασμα Φύλλου μητρώου του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, από όπου προκύπτει η ημερομηνία κατάταξής του στην ΠΑ και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σε αυτήν
 4. Φορολογική ενημέροτητα του δικαιούχου «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης»
 5. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
 6. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 7. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω γάμου του ασφαλισμένου τέκνου)
 8. Γνωμάτευση προσφάτου εκδόσεως της ΑΑΥΕ από την οποία να προκύπτει η ανικανότητα προς εργασία του ασφαλισμένου τέκνου και ο βαθμός αυτής (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας του ασφαλισμένου τέκνου)

Χορήγηση οικονομικής αρωγής

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αρωγή)
 2. Δικαιολογητικά εξόδων και νοσηλείας (αν έχει προηγηθεί νοσηλεία)
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (τελευταίου οικονομικού έτους)

Εγγραφή γάμου

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 3. Φάκελο τελευταίας μισθοδοσίας
 4. Αποδεικτικό είσπραξης των σχετικών δικαιωμάτων του Ταμείου (γραμμάτιο είσπραξης Μ.Τ.Α. ή απόδειξη κατάθεσης μέσω Ε.Τ.Ε.)
 5. Αντίγραφο φύλλου Μητρώου (υποβάλλεται μόνο από Ε.Μ.Θ. της ΠΑ)

Διαγραφή γάμου

 1. Αίτηση
 2. Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Ασφάλιση τέκνων μετόχων και για Β.Ο.Ε.Α.

 1. Αίτηση (στην οποία θα αναφέρεται εάν είναι γνήσιο , θετό κλπ)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 3. Αντίγραφο Φακέλου τελευταίας μισθοδοσίας
 4. Αποδεικτικό είσπραξης των σχετικών δικαιωμάτων του Ταμείου (γραμμάτιο είσπραξης Μ.Τ.Α. ή απόδειξη κατάθεσης μέσω Ε.Τ.Ε.)
 5. Πράξη υιοθεσίας ή αναγνώρισης τέκνου (αν το τέκνο έχει υιοθετηθεί ή αναγνωριστεί)

Διαγραφή, λόγω θανάτου, ασφαλισμένου τέκνου /επιστροφή εισφορών Β.Ο.Ε.Α.

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Επιστροφή μερισμάτων λόγω μη δικαίωσης σύνταξης

 1. Αίτηση
 2. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας
 3. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου
 4. Απόφαση Αποστρατείας
 5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

Επιστροφή τόκων δανείων και διατακτικών

 1. Αίτηση

Διακοπή Ασφάλισης για Β.Ο.Ε.Α. και Επιστροφή Εισφορών λόγω Ασφάλισης Τέκνου στο Μ.Τ.Σ. ή Μ.Τ.Ν.

 1. Αίτηση του μετόχου – γονέα
 2. Βεβαίωση ασφάλισης του τέκνου για τη χορήγηση Β.Ο.Ε.Α. από το Μ.Τ.Σ./Μ.Τ.Ν.
 3. Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών του μετόχου Μ.Τ.Α. (όπως ισχύουν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης)
 4. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου του μετόχου Μ.Τ.Α. από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία και ο τρόπος κατάταξής του στην Π.Α. και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σ’ αυτή
 5. Φορολογική Ενημερότητα «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης» (αφορά είσπραξη ποσού άνω των 1.467,35 €)
 6. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου
Σε μερισματούχους Μ.Τ.Α.

Δικαιολογητικά χορήγησης διάφορων Παροχών – Διευκολύνσεων από ΜΤΑ σε μερισματούχους

Απονομή μερίσματος εξερχόμενων

 1. Αίτηση δικαιούχου (Στην αίτηση θα αναφέρεται και η επιθυμία αναγνώρισης στο ΜΤΑ διαφόρων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας κλπ.)
 2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου
 3. Φύλλο Διακοπής Μισθού
 4. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β4 για τυχόν μεταβολές σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.λ.π.
 5. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β4 για υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας
 6. Προεδρικό Διάταγμα αποστρατείας ή – προκειμένου για θανόντα εν ενεργεία στρατιωτικό – Προεδρικό Διάταγμα προαγωγής του σε επόμενο βαθμό
 7. Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής Πράξης
 8. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
 9. Απογραφικό Δελτίο

Για περιπτώσεις απονομής μερίσματος σε χηρεύουσες οικογένειες θανόντων εν ενεργεία στρατιωτικών, πέραν των ανωτέρω, απαιτούνται:

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του θανόντος
 3. Διαταγή διαγραφής του από τη δύναμη της Π.Α.

Μεταβίβαση μερίσματος σε χηρεύουσα οικογένεια θανόντος μερισματούχου

 1. Αίτηση δικαιούχου
 2. Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής Πράξης
 3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
 4. Απογραφικό Δελτίο

Χορήγηση βοηθήματος πένθους

 1. Αίτηση δικαιούχου (Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι ο δικαιούχος «θα δικαιωθεί και θα εισπράττει τη σύνταξη του θανόντος κυρίως ασφαλισμένου»)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου
 3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών του θανόντος
 4. Φορολογική ενημέροτητα του δικαιούχου «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης»
 5. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου

Χορήγηση εξόδων κηδείας

 1. Αίτηση δικαιούχου
 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου
 3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών του θανόντος
 4. Βεβαίωση Καταβολής Εξόδων Κηδείας από το 251 Γ.Ν.Α.
 5. Τιμολόγιο Εξόδων Κηδείας
 6. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου

Χορήγηση Β.Ο.Ε.Α.

 1. Αίτηση δικαιούχου
 2. Φορολογική ενημέροτητα του δικαιούχου «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης»
 3. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
 4. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω γάμου του ασφαλισμένου τέκνου)
 6. Γνωμάτευση προσφάτου εκδόσεως της ΑΑΥΕ από την οποία να προκύπτει η ανικανότητα προς εργασία του ασφαλισμένου τέκνου και ο βαθμός αυτής. (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας του ασφαλισμένου τέκνου)

Χορήγηση οικονομικής αρωγής

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αρωγή)
 2. Δικαιολογητικά εξόδων και νοσηλείας (αν έχει προηγηθεί νοσηλεία)
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (τελευταίου οικονομικού έτους)

Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης (αναπροσαρμογή μερίσματος)

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Απόφαση του οικείου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης σχετικά με το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σ΄ αυτό από τον ασφαλισμένο

Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης (μεταφορά χρόνου ασφάλισης από το Μ.Τ.Α. σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο)

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου/Πιστοποιητικό Τύπου Α΄

Οριστική διαγραφή μερισματούχων εκ μεταβιβάσεως

 1. Αίτηση
 2. Κατά περίπτωση δικαιολογητικά (Ληξιαρχική Πράξη θανάτου ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή βεβαίωση διακοπής καταβαλλόμενης σύνταξης από Γ.Λ.Κ.)

Εγγραφή γάμου

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 3. Αποδεικτικό είσπραξης των σχετικών δικαιωμάτων του Ταμείου (γραμμάτιο είσπραξης Μ.Τ.Α. ή απόδειξη κατάθεσης μέσω ΕΤΕ)

Διαγραφή γάμου

 1. Αίτηση
 2. Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Ασφάλιση τέκνων μερισματούχων για Β.Ο.Ε.Α.

 1. Αίτηση (στην οποία θα αναφέρεται εάν το τέκνο είναι γνήσιο, θετό κ.λ.π.)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 3. Αποδεικτικό είσπραξης των σχετικών δικαιωμάτων του Ταμείου (γραμμάτιο είσπραξης Μ.Τ.Α. ή απόδειξη κατάθεσης μέσω Ε.Τ.Ε.)
 4. Πράξη υιοθεσίας ή αναγνώρισης τέκνου (αν το τέκνο έχει υιοθετηθεί ή αναγνωριστεί)

Διαγραφή, λόγω θανάτου, ασφαλισμένου τέκνου/επιστροφή εισφορών Β.Ο.Ε.Α.

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Εισαγωγή μερισματούχων στο σύστημα «ΔΙΑΣ»

 1. Δήλωση Λογαριασμού Κατάθεσης Μερισμάτων
 2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (με πρώτο όνομα αυτό του δικαιούχου)

Για οποιαδήποτε άλλη μεταβολή (Διεύθυνση κατοικίας, ταυτότητα, εφορία κ.λ.π.)

 1. Αίτηση

Για το αμετάβλητο ή μη της οικογενειακής κατάστασης χηρευουσών οικογενειών

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86

Επιστροφή μερισμάτων λόγω μη δικαίωσης σύνταξης

 1. Αίτηση
 2. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας
 3. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου
 4. Απόφαση Αποστρατείας
 5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

Επιστροφή τόκων δανείων και διατακτικών

 1. Αίτηση

Διακοπή Ασφάλισης για Β.Ο.Ε.Α. και Επιστροφή Εισφορών λόγω Ασφάλισης Τέκνου στο Μ.Τ.Σ. ή Μ.Τ.Ν.

 1. Αίτηση του μερισματούχου – γονέα
 2. Βεβαίωση ασφάλισης του τέκνου για τη χορήγηση Β.Ο.Ε.Α. από το Μ.Τ.Σ./Μ.Τ.Ν.
 3. Φορολογική Ενημερότητα «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης» (αφορά είσπραξη ποσού άνω των 1.467,35 €)
 4. Φωτοτυπία ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού ή άλλο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου
Από ειδικούς λογαριασμούς Ε.ΛΟ.Α.Α. - Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ – Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.

Δικαιολογητικά χορήγησης παροχών από ειδικούς λογαριασμούς Ε.ΛΟ.Α.Α. – Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ – Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Σχετικά:

α. Φ.872/229159/28-9-74/Απόφαση ΥΕΘΑ

β. Φ.848.3/572/935025/21-12-98/ΓΕΑ/Δ3/1α

γ. Αριθμ. Πρωτ.129777/11-11-96/Ταμείο Παρ. & Δανείων

δ. Φ.952.1/932304/11-9-01/ΓΕΑ/Δ3/1γ

 

 1. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από ΓΕΑ/Β1
 2. Φύλλο Διακοπής Μισθού
 3. Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών
 4. Βεβαίωση από ΟΛΚΑ για τον αριθμό των πάγιων καταβληθεισών μηνιαίων εισφορών στον τελευταίο μισθολογικό βαθμό
 5. Βεβαίωση από ΟΛΚΑ για το μέγιστο ποσό επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών που έλαβε ο μέτοχος
 6. Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής Πράξης από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους παραιτούμενους, τους τιθέμενους σε απόταξη και τους εξελθόντες συνεπεία καταδίκης (άρθρο 16 παρ.3 του Ν.Δ. 398/1974)
 7. Επικυρωμένο Προεδρικό Διάταγμα Αποστρατείας
 8. Βεβαίωση ΜΤΑ για Δάνεια/Διατακτικές
 9. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
 10. Αποδεσμευτικό έγγραφο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε περίπτωση που ο μέτοχος οφείλει δόσεις στεγαστικού δανείου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στο Ταμείο Παρ. & Δανείων
 11. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου Φακέλου Μισθοδοσίας που αφορά το μήνα που έγινε η διαγραφή

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 1. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από ΓΕΑ/Β1
 2. Φύλλο Διακοπής Μισθού
 3. Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών
 4. Βεβαίωση ΜΤΑ για Δάνεια/Διατακτικές
 5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
 6. Αποδεσμευτικό έγγραφο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε περίπτωση που ο μέτοχος οφείλει δόσεις στεγαστικού δανείου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στο Ταμείο Παρ. & Δανείων
 7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου Φακέλου Μισθοδοσίας που αφορά το μήνα που έγινε η διαγραφή
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 9. Βεβαίωση από ΓΕΑ/Β1
 10. Διαταγή διαγραφής από ΓΕΑ
 11. Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής
 12. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 13. Επικυρωμένο αντίγραφο αμετακλήτου αποφάσεως περί αφάνειας (σε περίπτωση εξαφάνισης)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 35ΕΤΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 1. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από ΓΕΑ/Β1
 2. Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών
 3. Βεβαίωση ΜΤΑ για Δάνεια/Διατακτικές
 4. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου Φακέλου Μισθοδοσίας που αφορά το μήνα που έγινε η διαγραφή
 6. Αποδεσμευτικό έγγραφο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε περίπτωση που ο μέτοχος οφείλει δόσεις στεγαστικού δανείου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στο Ταμείο Παρ. & Δανείων
 7. Βεβαίωση από ΟΛΚΑ για το μέγιστο ποσό επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών που έλαβε ο μέτοχος
 8. Βεβαίωση από ΟΛΚΑ για τον αριθμό των πάγιων καταβληθεισών μηνιαίων εισφορών στον τελευταίο μισθολογικό βαθμό

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 35ΕΤΙΑΣ

 1. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από ΓΕΑ/Β1
 2. Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών
 3. Βεβαίωση ΜΤΑ για Δάνεια/Διατακτικές
 4. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου Φακέλου Μισθοδοσίας που αφορά το μήνα που έγινε η διαγραφή

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΕΝΑΝΤΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Σχετικά: Φ.872/222244/6-3-78/Απόφαση ΥΕΘΑ

 1. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από ΓΕΑ/Β1
 2. Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών
 3. Αντίγραφο Φακέλου Μισθοδοσίας
 4. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναλύεται το κόστος των εργασιών για την επισκευή της κατοικίας

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα του δικαιούχου
 3. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας χωρίς οφειλές για είσπραξη χρημάτων από ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για την οποία απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής του Δηλούντος στην οποία θα αναφέρεται ότι: «Επιθυμώ όπως κατατεθεί το εφάπαξ Βοήθημα Αποστρατείας που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ στο λογ/σμό με IBAN ………… της Τράπεζας …………»

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα του δικαιούχουΑ
 3. ποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας χωρίς οφειλές για είσπραξη χρημάτων από ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για την οποία απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής του Δηλούντος στην οποία θα αναφέρεται ότι: «Επιθυμώ όπως κατατεθεί το συμπληρωματικό εφάπαξ Βοήθημα που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ στο λογ/σμό με IBAN ………… της Τράπεζας …………»

ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ)

Σχετικά: Φ.870/220668/20-1-77/Απόφαση ΥΦΕΘΑ

 1. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας δικαιούχου ή δικαιούχων
 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Βεβαίωση από ΓΕΑ/Β1 που θα βεβαιώνει ότι ο θάνατος επήλθε σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία
 5. Διαταγή Διαγραφής από ΓΕΑ
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο αποβιώσας δεν εμπίπτει στις συνταξιοδοτικές περί απονομής Πολεμικής Σύνταξης στα μέλη της οικογενείας του

ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΛΧΑΟΪΑ)

Σχετικά: Φ.872/227935/13-9-78/Απόφαση ΥΦΕΘΑ

 1. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας δικαιούχου ή δικαιούχων
 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Διαταγή Διαγραφής από ΓΕΑ
 5. Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής η οποία προσκομίζεται μόνο σε περιπτώσεις ανικάνων άγαμων ενήλικων αρένων τέκνων και αδερφών που τυγχάνουν δικαιούχοι
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο αμετακλήτου αποφάσεως περί αφάνειας (σε περίπτωση εξαφάνισης)
 7. Βεβαίωση της Μονάδος για το ύψος πτητικού επιδόματος της Β1 ή Δ1 κατά περίπτωση κατηγορίας
 8. Βεβαίωση του ΓΕΑ/Β1 ότι ο φονευθείς ήταν σε διατεταγμένη πτήση

ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΛΧΑΟΪΑ)

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ

Σχετικά: Φ.952/5/710653/1-4-03/Απόφαση ΥΦΕΘΑ

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Βεβαίωση φοίτησης σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον το τέκνο είναι ενήλικο.
 3. Βεβαίωση Στρατολογικού Γραφείου, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι κληρωτός.
 4. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας δικαιούχου ή δικαιούχων, εφόσον απαιτείται.

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ

Σχετικά: Φ.952.1/ΑΔ.933474/Σ.1561/16-10-01/Απόφαση ΥΕΘΑ

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Βεβαίωση φοίτησης σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον το τέκνο είναι ενήλικο
 3. Βεβαίωση Στρατολογικού Γραφείου, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι κληρωτός
 4. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας δικαιούχου ή δικαιούχων, εφόσον απαιτείται

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΥ ΕΜΘ/ΕΠ.ΟΠ

 1. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από ΓΕΑ/Β1
 2. Φύλλο διακοπής μισθού
 3. Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών
 4. Επικυρωμένο Προεδρικό Διάταγμα Αποστρατείας
 5. Βεβαίωση ΜΤΑ για Δάνεια/Διατακτικές
 6. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας