Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Μενού

Ταυτότητα

osmaa

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ο.Σ.Μ.Α.Α.) “ο Ίκαρος” Συν. Π.Ε. είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ιδρύθηκε το έτος 1968 και έχει κύριο σκοπό την εξεύρεση και διανομή στους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), οικοπεδικών εκτάσεων κατάλληλων για ανέγερση εξοχικής ή αστικής κατοικίας.

Η μέριμνα για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και η εποπτεία λειτουργίας του ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ν. 1667/1986. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί τις αρμοδιότητές του μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων δόμησης, έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας.

Όργανο διοίκησης του Ικάρου είναι το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με αναπληρωματικά μέλη από την Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού κάθε τρία χρόνια. Με την ίδια διαδικασία εκλέγεται το πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων και της διαχείρισης του συνεταιρισμού.

Μέλη του Ικάρου μπορούν να εγγραφούν μόνον οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί της ΠΑ, οι οποίοι παραμένουν μέλη και μετά την αποστρατεία τους. Σήμερα ο Ίκαρος αριθμεί 2.600 μέλη με τάση αύξησης.

Στην Ετήσια Γ.Σ. του 2016 εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού ώστε να εγγράφονται ως μέλη όλα τα μόνιμα στελέχη της ΠΑ καθώς και οι ε.α. ή Π.Δ. αξιωματικοί. Το παρόν θα ισχύσει με την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο.

Καταστατικό Συλλόγου

Με το από 24/09/1968 Συμφωνητικό συστήθηκε ο Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός των μονίμων εν ενεργεία αξιωματικών της Βασιλικής Αεροπορίας με την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ» και καταρτίστηκε το Καταστατικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 602/1915 (ΦΕΚ 53 τ.Α’) «περί Συνεταιρισμών», όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 4 του Ν.Δ. 690/1948, το αρ. 3 παρ. 8 του Ν.Δ. 4546/1966 (ΦΕΚ 190 τ. Α’), το υπ’ αρ. 1059/1966 Β.Δ. (ΦΕΚ 287 τ. Α’) και τον Α.Ν. 201/1967 (ΦΕΚ 215/1967 τ. Α’). Το ανωτέρω Καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Δ4δ/12495/ Φ.1778/14.10.68 (ΦΕΚ 567/Β`1968) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Καταστατικό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Μόνιμων εν Ενεργεία Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ.Π.Ε.