Μέλη

Μενού

Εγγραφή – Διαγραφή

Μέλη του Ικάρου μπορούν να γίνουν μόνον οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί της ΠΑ, οι οποίοι παραμένουν μέλη και μετά την αποστρατεία τους.

Για την εγγραφή απαιτείται η αποστολή στον Ίκαρο της προβλεπόμενης αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης με FAX σύμφωνα με τα κατωτέρω αρχεία:

Απαραίτητα Στοιχεία Μελών

Τα κατωτέρω στοιχεία θεωρούνται απολύτως αναγκαία για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Ικάρου και των Μελών του:

 • Ονοματεπώνυμο
 • ΑΜΣ
 • Βαθμός
 • Μονάδα
 • Διεύθυνση Επικοινωνίας
 • Τηλέφωνα
  • Οικίας
  • Εργασίας
  • FAX
  • Κινητό
 • e-mail

Συμμετοχή Μέλους

Η συνημμένη δεσμευτική δήλωση καθορίζει την επίσημη συμμετοχή του μέλους, που επέδειξε τηλεφωνικά το ενδιαφέρον του, για συγκεκριμένη προταθείσα περιοχή.

Στη δέσμευση μπορεί να συμμετέχει οιοδήποτε μέλος, άσχετα εάν έδειξε αρχικά ενδιαφέρον για την περιοχή. Πλην όμως τονίζεται με έμφαση, η ανάγκη τήρησης εκ μέρους των μελών των χρονικών περιορισμών που θα τίθενται, προκειμένου να γνωστοποιηθούν στον Ίκαρο οι προτιμήσεις και στη συνέχεια οι δεσμεύσεις, καθότι παράλειψη ανακοίνωσης του ενδιαφέροντος θα δυσχεράνει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες με τους πωλητές και ενδεχομένως να ακυρώσει το πρόγραμμα ως μη βιώσιμο. Επιπλέον, εκπρόθεσμη δέσμευση θα είναι άκυρη, ανεξάρτητα της προτεραιότητας μέλους στην επετηρίδα του Ικάρου.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά μεριδίου από περισσότερα του ενός μέλη, εφόσον το μέγεθος του οικοπέδου δίδει τη δυνατότητα λόγω συντελεστή δόμησης, να κατασκευαστούν περισσότερες της μίας κατοικίες. Ο Ίκαρος αναλαμβάνει την υποχρέωση, όταν ζητηθεί, να μεριμνήσει για την κλήρωση μελών που επιθυμούν συνιδιοκτησία να συμπεριλάβει τα επιπλέον Μέλη στην ίδια ιδιοκτησία, στην οποία με την προβλεπόμενη προτεραιότητα κληρώθηκε το αρχαιότερο Μέλος της ομάδας, εφόσον όλα τα μέλη έχουν καταχωρηθεί στους πίνακες ως δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος.