Λειτουργία – Σκοπός

Μενού

Ο Συνεταιρισμός έχει κύριο σκοπό του παροχή στους συνεταίρους αρτίου οικοπέδου αστικής ή εξοχικής εκτάσεως για ανέγερση οικοδομής, ή έτοιμης οικίας (μονοκατοικίας ή διαμερίσματος) σε αστική ή εξοχική περιοχή και εν γένει μεριμνά για την στεγαστική εξυπηρέτηση με οποιονδήποτε τρόπο, ως αναλυτικά περιγράφεται στο καταστατικό του.

Ενδεικτικά μερικές από τις ενέργειες του συνεταιρισμού είναι και οι κατωτέρω:

1. Η εξεύρεση και εξασφάλιση με ειδικές συμβάσεις και με τα προσφορότερα μέσα οικοπεδικών εκτάσεων προς κατάτμηση, βάσει αρμοδίως εγκεκριμένου σχεδίου, σε άρτια οικόπεδα και διανομή των οικοπέδων στους συνεταίρους ή προς ομαδική ανοικοδόμηση γι’ αστικό ή θερινό συνεταιρισμό τηρουμένης της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.
2. Η ανοικοδόμηση κατοικιών κατάλληλων για τη στέγαση των συνεταίρων, η οποία θα συντελείται είτε με την ανέγερση οικισμών αστικών ή θερινών, είτε με την ανέγερση οικιών επί οικοπέδων των αιτούντων συνεταίρων ώστε να καταστούν κατάλληλοι και επαρκείς για τη στέγαση αυτών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η κατάρτιση κανονισμών, εντός των πλαισίων του νόμου, που θα γίνονται αποδεκτοί από τους συνεταίρους στις περιπτώσεις
α. ανεγέρσεως πολυκατοικιών και διανομής διαμερισμάτων
β. δημιουργίας αστικών ή θερινών συνοικισμών και διανομής οικοπέδων
4. Η σύναψη συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με διαγωνισμούς ή αναθέσεις, στους οποίους θα ανατίθεται η μελέτη, η τοπογράφηση, ρυμοτόμηση και κατάτμηση οικοπεδικών εκτάσεων σε οικόπεδα και κοινόκτητους χώρους και η ανοικοδόμηση κατοικιών και κτιρίων κοινής χρήσης και ωφελείας, καθώς και η μελέτη και η ανέγερση πολυκατοικιών, τηρουμένων των διαδικασιών του νόμου.
5. Η μελέτη και εκτέλεση των απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση και συμπλήρωση των κατοικιών των συνεταίρων ή των ιδιόκτητων κατοικιών αυτών, στη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση έργων κοινής χρήσεως, ωφέλειας και εξωραϊστικών έργων του συνοικισμού και γενικά στη σύναψη συμφωνιών οικοδομικής φύσεως.
6. Η προμήθεια χονδρικώς των απαιτούμενων για τις οικοδομικές ανάγκες των συνεταίρων οικοδομικών υλικών και τη διανομή αυτών στους συνεταίρους, με βάση τις ανάγκες εκάστου εξ αυτών, τοις μετρητοίς ή και επί πιστώσει.
7. Η σύναψη συμβάσεων προμήθειας με βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και εμπορικούς οίκους ή άλλους ανάλογους οργανισμούς ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά, για την παροχή απευθείας στα μέλη του Συνεταιρισμού και με συμφέροντες όρους οικοδομικών υλικών.
8. Στην αγορά ή μίσθωση αποθηκών και μεταφορικών μέσων, χρήσιμων για την εναποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των προς διανομή υλικών.
9. Η χορήγηση, σε περίπτωση υπάρξεως επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων και εντός των ορίων και περιορισμών που θέτει η Γενική Συνέλευση, δανείων και πιστώσεων στους συνεταίρους με ανάλογες εγγυήσεις.
10. Η σύναψη πάσης φύσεως δανείων ή αναλόγων συμβάσεων με οποιαδήποτε τράπεζα ή με οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για τη χορήγηση δανείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών στεγάσεως των συνεταίρων.
11. Εν γένει μπορεί να προβαίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε κάθε σύμβαση, ενέργεια και εργασία που κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών σκοπών του Συνεταιρισμού, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.

Σήμερα ο ΙΚΑΡΟΣ, μετά και την έγκριση της Γ.Σ. των προτάσεων του νέου ΔΣ, επικεντρώνει τις προσπάθειές του ώστε μέσα στην τριετία να εξαλειφθούν τα χρονίζοντα προβλήματα να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Καρύστου και να αποδοθεί στο Δήμο ο οικισμός. Παράλληλα δρομολόγησε την παροχή χαμηλότοκων δανείων στα μέλη του με στόχο να καλύψουν υφιστάμενες πάσης μορφής οικιστικές ανάγκες.

Τα γραφεία λειτουργούν καθημερινά 8.30 με 14.00 και παρέχονται τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου κάθε μορφής πληροφορίες στα μέλη του.

Τα μέλη ΄καταβάλλουν εισφορές και συνδρομές μέσω ΟΛΚΑ τα εν ενεργεία, μέσω ΜΤΑ τα ε.α. και μέσω τραπεζών τα λοιπά μέλη (Τέκνα, κληρονόμοι και οικοπεδούχοι Καρύστου που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού).

Στα πλαίσια της αποστολής του ο Ίκαρος διαχειρίστηκε, από το 1968 τέσσερα (4) οικιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Γραμματικού, το οποίο παρά τις έντονες και μακροχρόνιες προσπάθειες υλοποίησης, δεν έγινε δυνατή η ολοκλήρωσή του. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τρία οικιστικά προγράμματα από τα οποία δημιουργήθηκαν ένας παραθεριστικός οικισμός εξυπηρετώντας 850 μέλη, καθώς και δύο μικρά προάστια σε υφιστάμενους οικισμούς των Μηλιών Ευβοίας και των Εξαμιλίων Κορίνθου εξυπηρετώντας περιορισμένο αριθμό μελών.

Είναι γνωστό ότι σήμερα, λόγω των πολεοδομικών περιορισμών που κατά καιρούς εφαρμόζονται, καθώς και του περιορισμένου αριθμού των καταλλήλων περιοχών για αξιοποίηση, παρατηρείται μεγάλη δυσχέρεια στην εξεύρεση μεγάλων εκτάσεων για την δημιουργία οικισμών. Κατά συνέπεια, η εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού μελών έχει καθυστερήσει υπερβολικά. Για να αντιμετωπίσει ο Ίκαρος αυτήν την αδυναμία επέλεξε, πέραν της συνεχούς επιδίωξής του να δημιουργεί προγράμματα που θα εξελίσσονται σε οικισμούς εξοχικής κατοικίας και κατά συνέπεια θα εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό μελών, τη δημιουργία νέων οικιστικών προγραμμάτων, με την επωνυμία “Ανοικτά Προγράμματα”, τα οποία απευθύνονται σε αξιοποιημένες περιοχές και θα περιλαμβάνουν μικρές εκτάσεις, ακόμη και περιορισμένο αριθμό μεγάλων οικοπέδων, στα οποία θα υπάρχει ευχέρεια λόγω συντελεστή δόμησης, να δίδεται η δυνατότητα σε περισσότερα μέλη να συμμετέχουν εξ αδιαιρέτου σε συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

Με τη μορφή αυτών των προγραμμάτων, αφ’ ενός επιμερίζεται το κόστος της γης, όπου λόγω θέσης και φυσικού κάλλους έχει ανέλθει υπερβολικά, αφ’ ετέρου θα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις γειτονίας από άτομα της Π.Α, είτε η επιλεγείσα περιοχή αποτελεί προάστιο, είτε γειτονιά του παραθεριστικού οικισμού. Επιπλέον αναμένεται τα προγράμματα αυτής της μορφής να εξελίσσονται ομαλά, καθότι ευρισκόμενα τα ακίνητα εντός σχεδίου θα αποφεύγονται πολύπλοκες διαδικασίες και συχνές ματαιώσεις προγραμμάτων για λόγους που δεν ήταν εξαρχής δυνατόν να προβλεφθούν. Τα Ανοικτά Προγράμματα θα βρίσκονται μονίμως σε ισχύ και θα ενεργοποιούνται οσάκις προταθεί κατάλληλη περιοχή ή συγκεντρωθεί ικανός αριθμός ενδιαφερομένων μελών, προκειμένου να θεωρηθεί σκόπιμη η επανενεργοποίηση ενός παλαιού προγράμματος ή η έναρξη ενός νέου.

Τέλος όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Ίκαρος θα συνεχίσει στο μέλλον να έχει την ευθύνη, μέχρι την οριστική αξιοποίηση, των οικισμών που κατά καιρούς θα δημιουργεί, αντιμετωπίζοντας οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται, μεριμνώντας για την συντήρηση και συμπλήρωση, όπου απαιτείται, των έργων υποδομής, και παρέχοντας κάθε συμπαράσταση και υποστήριξη στα Μέλη που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τα οικόπεδά τους. Επομένως, στην ουσία, για οιοδήποτε πρόγραμμα, άσχετα εάν έχουν αποδοθεί τα οικόπεδα στα μέλη για οικοδόμηση, η αξιοποίηση των δημιουργούμενων οικισμών θα αποτελεί μέριμνα και ευθύνη του Ικάρου.