Μενού
Μενού

Η Πολεμική μας Αεροπορία, με σύγχρονο διακλαδικό και διαλειτουργικό πνεύμα, αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο εγγυητή αποτροπής.

Στόχος μας είναι η απρόσκοπτη και άμεση ενσωμάτωση των νέων συστημάτων και η τάχιστη αφομοίωση των τεχνολογιών που εισάγουν, αναπροσαρμόζοντας θεσμικά τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης Αεροπορίας.

Κύρια επιδίωξη και στόχευση αποτελεί η βελτίωση της διαθεσιμότητας των υπαρχόντων συστημάτων. Για να καταστεί αυτό δυνατόν, θα απαιτηθούν επιλεγμένες παρεμβάσεις, με τόλμη, ευελιξία και προσήλωση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Στον τομέα του κοινωνικού έργου που καλείται να υλοποιήσει η Πολεμική Αεροπορία, από τις αεροδιακομιδές μέχρι την αεροπυρόσβεση και την έρευνα – διάσωση, θα αναζητηθούν λύσεις που θα επιδιώξουν να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα των μέσων και υπηρεσιών, με τρόπο ευέλικτο, δημιουργικό και αποδοτικό.

Ευθύνη της ηγεσίας θα αποτελεί, για το προσωπικό, η θεσμική εξασφάλιση και πρακτική εφαρμογή της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια και ποιότητα.

Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
Αρχηγός