Μονάδες – Μοίρες που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους