Παράσημα

Τα παράσημα που φέρονται από το στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ είναι τα Τάγµατα Αριστείας, τα Στρατιωτικά Μετάλλια, και οι Διαµνηµονεύσεις.

  • Τα Τάγµατα Αριστείας (Παράσηµα), απαρτίζονται από πρόσωπα, που τιµώνται από την πολιτεία για αρετή που έχουν επιδείξει και δικαιούνται να φέρουν τα διακριτικά του συγκεκριµένου Τάγµατος.
  • Τα Στρατιωτικά Μετάλλια διακρίνονται σε πολεµικά, αναµνηστικά Μετάλλια Πολέµων και σε µη πολεµικά.
  • Οι Διαµνηµονεύσεις απονέµονται σε µόνιµους εν ενεργεία Αξιωµατικούς.