Προγράμματα

Μενού

Στα πλαίσια της αποστολής του ο Ίκαρος διαχειρίστηκε, από το 1968 τέσσερα (4) οικιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Γραμματικού, το οποίο παρά τις έντονες και μακροχρόνιες προσπάθειες υλοποίησης, δεν έγινε δυνατή η ολοκλήρωσή του. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τρία οικιστικά προγράμματα από τα οποία δημιουργήθηκαν ένας παραθεριστικός οικισμός εξυπηρετώντας 850 μέλη, καθώς και δύο μικρά προάστια σε υφιστάμενους οικισμούς εξυπηρετώντας περιορισμένο αριθμό μελών.

Είναι γνωστό ότι σήμερα, λόγω των πολεοδομικών περιορισμών που κατά καιρούς εφαρμόζονται, καθώς και του περιορισμένου αριθμού των καταλλήλων περιοχών για αξιοποίηση, παρατηρείται μεγάλη δυσχέρεια στην εξεύρεση μεγάλων εκτάσεων για την δημιουργία οικισμών. Κατά συνέπεια, η εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού μελών έχει καθυστερήσει υπερβολικά. Για να αντιμετωπίσει ο Ίκαρος αυτήν την αδυναμία επέλεξε, πέραν της συνεχούς επιδίωξής του να δημιουργεί προγράμματα που θα εξελίσσονται σε οικισμούς εξοχικής κατοικίας και κατά συνέπεια θα εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό μελών, τη δημιουργία νέων οικιστικών προγραμμάτων, με την επωνυμία “Ανοικτά Προγράμματα”, τα οποία απευθύνονται σε αξιοποιημένες περιοχές και θα περιλαμβάνουν μικρές εκτάσεις, ακόμη και περιορισμένο αριθμό μεγάλων οικοπέδων, στα οποία θα υπάρχει ευχέρεια λόγω συντελεστή δόμησης, να δίδεται η δυνατότητα σε περισσότερα μέλη να συμμετέχουν εξ αδιαιρέτου σε συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

Με τη μορφή αυτών των προγραμμάτων, αφ’ ενός επιμερίζεται το κόστος της γης, όπου λόγω θέσης και φυσικού κάλλους έχει ανέλθει υπερβολικά, αφ’ ετέρου θα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις γειτονίας από άτομα της Π.Α, είτε η επιλεγείσα περιοχή αποτελεί προάστιο, είτε γειτονιά του παραθεριστικού οικισμού. Επιπλέον αναμένεται τα προγράμματα αυτής της μορφής να εξελίσσονται ομαλά, καθότι ευρισκόμενα τα ακίνητα εντός σχεδίου θα αποφεύγονται πολύπλοκες διαδικασίες και συχνές ματαιώσεις προγραμμάτων για λόγους που δεν ήταν εξαρχής δυνατόν να προβλεφθούν. Τα Ανοικτά Προγράμματα θα βρίσκονται μονίμως σε ισχύ και θα ενεργοποιούνται οσάκις προταθεί κατάλληλη περιοχή ή συγκεντρωθεί ικανός αριθμός ενδιαφερομένων μελών, προκειμένου να θεωρηθεί σκόπιμη η επανενεργοποίηση ενός παλαιού προγράμματος ή η έναρξη ενός νέου.

Γενικά τα προγράμματα που κατά καιρούς θα διακινεί ο Ίκαρος θα αποσκοπούν να δημιουργήσουν :

  1. Οικισμούς” με αξιοποίηση μεγάλης έκτασης ακινήτων (άνω των 100 στρεμμάτων) που ευρίσκονται εκτός σχεδίου και δημιουργία οικισμών κατάλληλων για οικιστική ανάπτυξη, εντός σχεδίου και εξοπλισμένων με τα προβλεπόμενα έργα υποδομής, έτοιμων για οικοδόμηση.
    • Αετός Καρυστίας Ευβοίας
    • Εξαμίλια Κορίνθου
  2. “Προάστια – Γειτονιές” οικισμών από οικόπεδα που ευρίσκονται εντός σχεδίου περιορισμένου αριθμού και αξιοποιημένων τουλάχιστον σε βασικές υποδομές κοινόχρηστων ευκολιών. Επιδίωξη του Ικάρου θα είναι η συμπλήρωση των υποδομών και η ανάλογη σχεδίαση, ώστε η αγορασθείσα έκταση να αποτελέσει πρότυπο προάστιο στον οικισμό που ανήκει.  Τα προγράμματα αυτής της μορφής θεωρούνται “Ανοικτά” και προβλέπουν επανενεργοποίηση τους, οσάκις υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα στην περιοχή καθώς και ενδιαφερόμενα μέλη.

Τέλος όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Ίκαρος θα συνεχίσει στο μέλλον να έχει την ευθύνη, μέχρι την οριστική αξιοποίηση, των οικισμών που κατά καιρούς θα δημιουργεί, αντιμετωπίζοντας οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται, μεριμνώντας για την συντήρηση και συμπλήρωση, όπου απαιτείται, των έργων υποδομής, και παρέχοντας κάθε συμπαράσταση και υποστήριξη στα Μέλη που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τα οικόπεδά τους. Επομένως, στην ουσία, για οιοδήποτε πρόγραμμα, άσχετα εάν έχουν αποδοθεί τα οικόπεδα στα μέλη για οικοδόμηση, η αξιοποίηση των δημιουργούμενων οικισμών θα αποτελεί μέριμνα και ευθύνη του Ικάρου.

Νέα Προγράμματα

Μετά την έγκριση από το ΑΑΣ υλοποίησης των οικοπέδικων προγραμμάτων στις περιοχές Γούβες Ηρακλείου Κρήτης και Μηλιές Ιστιαίας Εύβοιας, οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν δεσμευτική δήλωση όπως σε κάθε πρόγραμμα περιγράφεται.